Bergshamra

Bergshamra ska vara en grön, livskraftig och promenadvänlig stadsdel mitt i nationalstadsparken. För att vända trenden med en svag befolkningstillväxt och bristfälligt underlag för service har staden, i dialog med boende, under 2014 tagit fram en strategi för stadsdelens utveckling.

Bergshamra torg
Bergshamra bibliotek.

Bakgrund

Bergshamra härstammar från medeltiden, men startskottet för själva stadsdelen gick i början av 1950-talet, då stjärnhusområdet norr om nuvarande Bergshamravägen uppfördes. Under 1960-talet byggdes studentbostäder på mark som skänktes av kung Gustav VI Adolf, och området kom därför att kallas Kungshamra.

Bergshamra fick under 1960-talet förskola, skola, friluftsbad och idrottsplats. Det senaste större bostadsområdet i Bergshamra byggdes i början av 1990-talet.

Nuläge

Sedan 1990-talet har nya tillkommande bostadsprojekt stannat i planeringsstadiet. Det har medfört att befolkningen i Bergshamra endast har ökat långsamt under 2000-talet och idag bor cirka 8 400 personer i stadsdelen. Befolkningen har blivit allt äldre och de yngre blir allt färre; en utveckling som går emot det övriga Solna. Det försvårar förutsättningarna för både offentlig och kommersiell service.

Stadsdelen upplevs som delad genom den kraftiga barriär som Bergshamravägen utgör. Kungshamra studentbostäder, stjärnhusen i Bergshamra och Alnäs/ Stocksundstorp, Bergshamra by samt Bergshamra koloniområde är kulturhistoriskt sammanhängande miljöer.

Framtidsbild

Bergshamra ska vara en grön, livskraftig och promenadvänlig stadsdel mitt i nationalstadsparken. För att vända trenden med en svag befolkningstillväxt och bristfälligt underlag för service har staden, i dialog med boende, under 2014 tagit fram en strategi för stadsdelens utveckling.

Inriktningen är att skapa förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse och utveckling av närservicen i området. Även förbättringar av stadsmiljön med lekplats i södra Bergshamra, parker och nya stråk mellan norra och södra Bergshamra är viktiga inslag i utvecklingen.

Genom en partiell överdäckning av de östra delarna av Bergshamravägen är ambitionen att binda ihop södra och norra Bergshamra. Stadens avsikt är att få till stånd en spårförbindelse mellan Bergshamra och Solna station. För att inte utesluta något alternativ har mark reserverats utmed Bergshamravägen för en möjlig förlängning av tvärbanan, samtidigt som planeringsförutsättningar för att förlänga tunnelbanan från Arenastaden via Bergshamra mot nordost anges i översiktsplanen.

Dela: