Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna (NKS) är projektnamnet på det moderna universitetssjukhus som nu byggs invid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Karolinska Universitetssjukhuset tog emot de första patienterna i den nya sjukhusbyggnaden i november 2016. Nybyggnationen kommer vara helt färdig 2018.

Under våren 2010 togs de avgörande beslut som krävdes för att kunna påbörja bygget av det nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nya Karolinska Solna planeras för att bli mer koncentrerat på högspecialiserad vård än vid dagens Karolinska. Totalt planeras för 600 slutenvårdsplatser (varav ca 400 enskilda vårdrum) samt 100 dagvårdsplatser och 100 patienthotellplatser, sammanlagt alltså 800 sängar.

Situationsplan som visar sjukhusets olika delar.

Nya Karolinska planeras som en integrerad del av kvartersstrukturen i Stockholms expanderande stadskärna. Vårdkvarteren ligger mellan sjukhusparken i öster och Solnavägen i väster. Norr därom sträcker sig Akademiska stråket i ett terrassplan över byggnad U4 och vidare som en bro över Solnavägen till Karolinska Institutets campusområde. Norr om Akademiska stråket ligger U2 med forskningslaboratorier. I områdets norra del ligger den tekniska försörjningen i U3 och parkering m.m. i U6. I U5 vid torget i söder planeras ett patienthotell. Under Torget förläggs besöksparkering och angöring för färdtjänst m.m.

Vy från öster mot Akademiska stråket.

Projektbeskrivning

Följande text är ett sammandrag av byggherrens projektbeskrivning av den yttre gestaltningen. Beskrivningen finns att läsa i sin helhet under Relaterade dokument i högerkolumnen.

Övergripande gestaltningsprinciper etapp U1/U4

U1 är anläggningens huvudbyggnad till vilken så gott som all vårdverksamhet är samlad. Byggnaden utgör fond i det stora Torg som markerar övergången mellan Stockholm och Solna. Mot Torget annonseras anläggningens entréhall med en huvudentré i ett öppet soligt läge intill Solnavägen. Huvudbyggnadens norra långsida ansluter mot det Akademiska stråket.

Vy över huvudbyggnaden från torget.

U1 består av fem högre kärnbyggnader i 9-10 våningar omslutna av en lägre mantelbyggnad i 6 våningar. De två indragna marknära våningarna sammanbinds till ett sockelvåningsmotiv. Kärnbyggnaderna kommer genom sin storlek och höjd att vara avläsbara på stora avstånd i den omgivande staden. Anläggningen skall vara tidlöst tilltalande och förmedla en upplevelse av trygghet, omtanke och omsorg.

Invändig horisontell förflyttning sker i öst-västlig riktning längs mantelbyggnadens södra långfasad, och motsvarande vertikala förflyttningar sker i hissbatterier mellan kärnbyggnaderna. Även för den tillfällige besökaren skall det vara lätt att orientera sig i den stora anläggningen. Från huvudstråk, lounger och väntrum skall man få generösa, orienterande utblickar över den omgivande staden genom stora uppglasade partier .

Vy från sjukhusparken mot vårdbyggnaderna och Akademiska stråket.

Kärnor

Sjukhuskvarterens verksamheter samlas i fem vårdblock - "kärnor" - som reser sig över mantelbyggnaden. Kärnornas yttre fasader kläs med ljusa glaserade klinkerskivor i en skimrande vit nyans. Klinkermaterialet utstrålar beständighet och fräschör och ger anläggningen ett ljust, modernt och samtida uttryck.

Mellan kärnorna skapas öppna gårdar mot vilka huvuddelen av vårdrummen är förlagda. Gårdarna utgör patientnära miljöer, och stor omsorg kommer att läggas på utformningen av dessa. Grönska, dagsljus och en visuellt berikande miljö är kvaliteér som alla bidrar till ett påskyndat tillfrisknande.

Mantelbyggnad

Mantelbyggnaden utförs till övervägande del av glas vilket ger den ett lätt, luftigt och transparent uttryck i kontrast mot kärnorna. Mot Torget och Solnavägen utförs fasaden som en dubbelskalskonstruktion med en luftspalt på drygt 60 cm.

Skissdetalj på dubbelglasfasad mot Torget och Solnavägen.

Den inre fasaden bekläds på utsidan med en aluminiumplåt i en varm kulör. Mellan glasskikten placeras rörliga solskyddsgardiner. Mot norr (akademiska stråket) utförs fasaden med "normala" glaspartier i ett skikt. Täta delar (bröstningar) avtäcks med fasadglas.

Mantelbyggnadens två nedersta plan är indragna från gatulivet . Sockelvåningarna görs så transparenta som möjligt med stora glaspartier och skapar ett öppet förhållande till omgivningen. Mot Torget förläggs publika ytor i en serie "boxar" inskjutna i denna glasvägg. Boxarna är beklädda med tegel, som anknyter till områdets traditionsrika historia.

Vy mot entréfasadens sockelvåning mot Torget.

Kärnbyggnadernas gavlar mot Torget och Akademiska stråket har generösa indragna balkonger. Balkongernas insida är tänkta att beklädas med ett varmtonat taktiltmaterial.

Takuppbyggnader

Anläggningen utformas med platta tak, till övervägande del belagda med sedumväxter. Fläktrum ligger indragna från fasadliv och kommer främst att vara avläsbara på större avstånd.

Sedumtak

Akademiska stråket

Akademiska stråket utgör en grön länk mellan KS:s sjukhuspark och KI:s campusmiljöer. Stråket är avsett som en värdefull rekreativ miljö för såväl personal som studenter och patienter. Akademiska stråket förbinder i ett sammanhängande plan Sjukhusparken med KI:s campusområde.

Vy från öster mot Akademiska stråket.

Hållbarhet

Genomgående skall hållbarhetsperspektivet prägla valen av utformning och material i NKS exteriörer. Återvinningsbara material med stor livslängd och ett enkelt underhåll präglar fasaderna. Målet är en sund, säker och vacker miljö.

Konstnärlig utsmyckning

Konstnärlig utsmyckning utförs som en integrerad del av sjukhusets arkitektur. Inslag av konst gör miljöerna mer mänskliga och varierade, och de kan på ett positivt sätt bidra med det oväntade, det överraskande.

Entrén till barnsjukhuset skall ges en egen identitet vilket med fördel kan accentueras med konstnärlig bearbetning. Utemiljöer såsom Torget, Akademiska stråket etc. är viktiga offentliga rum - för NKS och för stadsdelen i stort. Här kan integrerad konstnärlig utsmyckning spela en viktig roll för helhetsupplevelsen.

Huvudbyggnaden U1 med ljussättning av Mantelbyggnadens dubbelfasad.

Konstnärlig ljussättning med energisnåla lysdioder (LCD) kan med fördel utnyttjas för att skapa starka visuella effekter mot Torget och Solnavägen under årets mörka delar. Mantelns dubbelglasfasad kan exempelvis utnyttjas för konstnärlig ljussättning.

Teknikkvarteret

Teknikhuset (U3) bekläds med kassetter av rosttrögt stål, s.k. CorTen-plåt. Parkeringshusets (U6) fasader får glaslameller mot gatorna och klätterväxter mot bostäderna vid Olof av Acrels väg.

Parkeringshus och teknikhus

Illustrationer: Tengbom Arkitekter.

Dela: