Kungliga nationalstadsparken

Det finns en fördjupad översiktsplan för Solnas del av Kungliga nationalstadsparken.

Koppartälten i Hagaparken, en del av Kungliga nationalstadsparken

Om Kungliga nationalstadsparken

Världens första Nationalstadspark inrättades i Sverige år 1995 genom ett riksdagsbeslut. Parken ligger i de centrala och stadsmässiga delarna av Stockholms län med ca en tredjedel av ytan i Solna stad. Parkens tillkomst och historia är sammankopplad med Sveriges historia och dess kungar.

Parken har natur- och kulturvärden av både nationellt och internationellt intresse. I Nationalstadsparken i Solnas del av Nationalstadsparken finns de kulturhistoriska miljöerna Ulriksdal, Haga, Brunnsviken, Tivoli m m, samtliga av största värde för stadens attraktionskraft för boende, arbetande och besökande.

Syftet med en fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken är att utifrån lagens riktlinjer ange de kommunalpolitiska intentionerna gällande markanvändning och bebyggelse i parken och dess omgivning.

Dela: