Trygghetsboende i Bergshamra (del av kv Torsken)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadshus med trygghetsboende väster om Bergshamra centrum.
Förslaget innehåller ca 65 lägenheter fördelat på två huskroppar i sex och åtta våningar som sammanbinds genom en envåningsbyggnad. Förslaget bedöms inte påverka siluett eller landskapsbild sett från Brunnsviken.

Vad är det som planeras?
Den befintliga byggnaden på kvarterets innergård föreslås rivas och ersättas med bostäder med gårdsmiljö. Till samråd togs två alternativa planförslag fram och till granskning har ett av dem valts ut och vidarearbetats utefter samrådssynpunkterna. Ett miljöhus, som även avser att försörja befintliga angränsande lägenheter, placeras nordväst om byggnaden i anslutning till vägen vid parken. Parkering kommer delvis lösas med markparkering och delvis inrymmas i befintligt parkeringsgarage under kvarteret Torsken 3.

Illustrationsplan

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.


Fasader med vit betong med relief mot gården.


Byggnadskropparna sammanbinds genom en länkbyggnad med uteplatser mot parken.


Fasader med avrundade balkonger och inslag av trä mot parken.

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Kommunfullmäktige i Solna har antagit detaljplanen den 8 april 2019, § 30.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-11-06.

Frågor besvaras av Plan- och exploateringschef Ann-Christine Källeskog, tfn 08-746 35 02, e-post ann-christine.kalleskog@solna.se

Dela: