Ny regionnätstation 2

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation samt en ny infart till fastigheten.

Vad är det som planeras?

På fastigheten planeras en ny byggnad innehållandes en transformatorstation för transformering 130/20 kV. Två transformatorer ska placeras inuti byggnaden. Byggnaden kommer ha väggar och tak i samma material. Fasaden kommer täckas av vertikala plattor i tegel i kassetter vilket gör det lätt att byta ut skadade delar.

En ny infart till fastigheten skall öppnas upp till Solnavägen, för att underlätta transporter till och från transformatorstationen.

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läget just nu

Planförslaget fanns ute på samråd under tiden 22 maj –30 juni 2017.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna
byggnadsnamnden@solna.se


Dela: