Bostäder vid Solnavägen/Fogdevreten (del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra omkring 250 lägenheter, publika lokaler i bottenvåningen och med möjlighet till förskola. Den planerade bostadsbebyggelsen längs Solnavägen är det första steget mot en mer stadsmässig gata. Samtidigt ska berörd del ses i ett större sammanhang så att Solnavägen kan utvecklas till ett attraktivt gaturum som fungerar för alla trafikslag.

Vad är det som planeras?
Planförslaget innebär att bebyggelse med bostäder längs en idag obebyggd del av Solnavägen. Förslaget innehåller cirka 250 lägenheter, ytor för handel i bottenvåningen samt plats för en förskola med 4-6 avdelningar. Som ett led i Solnas strävan att erbjuda invånarna ett varierat utbud av lägenhetsstorlekar ska minst 20 % av lägenheterna bestå av fyra rum och kök eller mer.

Bebyggelsen delas upp i tre volymer vars rytm samspelar med den befintliga bakomliggande bebyggelsen för att skapa ljusa trygga gårdsrum och släppa ner ljus på Solnavägen. Bebyggelsen längs med Solnavägen föreslås få tre individuella färgskalor, inom varje volym är det tänkt att de olika husen ska ha olika nyanser och olika ljusa/mörka färger för att skapa rytm och individualitet. Mörka smala och låga partier skapar en riktning då de upplevs som att de ligger bakom de ljusare husen.

Målet med den nya bebyggelsen är att skapa en stadsmässig framsida mot Solnavägen med lokaler och butiker i en förhöjd bottenvåning mot gatan. Den nya bebyggelsen kommer utöver lokaler rymma drygt 250 lägenheter med ett underbyggt garage.


Vy från Solnavägen, norrut. Illustration: Joliark


Vy från Solnavägen, söderut. Illustration: Joliark

Behovsbedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Planförslaget var ute på granskning under tiden 27 mars - 26 april 2019.

Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,
e-post linda.schaedl@solna.se

Dela: