Bostäder, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskola i Råsunda (Bollen)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av kv Bollen m.m. genom att skapa nya bostäder, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskolor.

Källa: Illustration framtagen av HMXW arkitekter (Idrottsgatan)

Vad är det som planeras?

Förslaget innebär att det befintliga bostadshuset mot Råsunda torg bevaras medan den lägre bebyggelsen rivs och ersätts av nya bostadshus i 5-6 våningar till delvis slutna kvarter. Förslaget innehåller omkring 210 hyreslägenheter, varav tio utgörs av LSS-bostäder. De befintliga verksamheterna inom kvarteret är föreslagna att omlokaliseras till de nya byggnaderna. Genom en etappvis utbyggnad kan verksamheterna i stor utsträckning finnas kvar under hela utbyggnadstiden. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningar, dock ett krav mot Stråkvägen. Parkering föreslås i garage under kvarteret.

Källa: Illustration framtagen av HMXW arkitekter (Stråkvägen)

Källa: Illustration framtagen av HMXW arkitekter (Vintervägen/Stråkvägen)

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen

Planen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att ett program inledningsvis tas fram och därefter ett förslag till en detaljplan. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Kommunfullmäktige i Solna har antagit detaljplanen den 29 maj 2017, § 179.

Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 juni 2017.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagan.

Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen 2018-09-17.

Mark- och miljööverdomstolens ska nu avgöra frågan om prövningstillstånd.

Frågor besvaras av planarkitekt Linda Schaedl, tfn 08-746 10 00,
e-post linda.schaedl@solna.se

Kontakt

För mer information kan du kontakta Solna stad på 08-746 10 00 eller genom någon av följande kontaktvägar

Dela: