Bergshamra trafikplats

Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av väg E18 Trafikplats Bergshamra.

Projektets ändamål är förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet i Trafikplats Bergshamra samt på sträckan till Trafikplats Inverness över Stocksundbron. Som ett led i det studerar Trafikverket förutsättningarna för att förbättra i första hand ramperna i Trafikplats Bergshamra, samt att anlägga en ny gång- och cykelbro över Stocksundet.

Trafikplats

Beskrivning av planeringsprocessen

Läs mer om detaljplanens arbetsgång här.

Läget just nu

Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2018,§ 38, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete.

Då investeringen saknar finansiering kommer arbetet med vägplanen ta uppehåll tills det finns finansiering.

Dela: