Bostäder i Bagartorp (del av Järva 2:9 mfl.)

Detaljplanens syfte är att utveckla Bagartorp centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Bostäder möjliggörs genom att två befintliga byggnader rivs samt att anslutande markparkering tas i anspråk. Gångtunneln under Bagartorpsringen tas bort och ersätts med ett övergångsställe över gatan. Detaljplanen innefattar även omgestaltning och upprustning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och pendeltågsstationen.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen möjliggör ca 230 nya bostäder i flerbostadshus underbyggda med garage. Förslaget består av ett höghus (17 vån) och ett lägre punkthus (8+1 vån) kring torget som omges av två lamellhus (6 vån) längs gatan. Byggnaderna är underbyggda med ett längsgående garage i två våningar. Mot centrumtorget ställs i bottenvåningar krav på lokaler för centrumverksamheter.
Förslaget innebär att Bagartorp bättre kommer att länka samman stads-delarna Järvastaden och Nya Ulriksdal och vara ett viktigt nav i gång ochcykelstråket fram till pendeltågsstationen. Den nya bebyggelsen kommer att öka tillgängligheten, tryggheten och förutsättningarna för en bättre och mer sammanhållen stad. Bebyggelsen är strategiskt utformad för att uppfylla Solna stads målsättning om dels ett effektivt markutnyttjande i goda kollektivtrafik-lägen dels ge en mer stadsmässig struktur längs Bagartorpsringen samt skapa aktiva och tillgängliga mötesplatser i det offentliga rummet. De planerade bostäderna är utformade för att åstadkomma en ökad mångfald av typer avseende lägenhetsstorlek, boendeformer och upplåtelserätt. Enrumslägen-heterna i punkthusen planeras som ungdomsbostäder.


Perspektiv från Ulriksdals station


Perspektiv från centrumtorget, sett från väster

Illustrationsplan


Sektion genom området. De tre olika nivåerna med tunneln under spåren, entrétorget och centrumtorget förbinds genom trappor och ramp samt övergångsställe.

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett utökat förfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läget just nu

Planförslaget var ute på samråd under perioden 15 november – 5 januari 2018.
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 16 januari 2019 §5, att ställa up planförslaget för granskning.

Planförslaget fanns ute för granskning 28 januari - 18 februari 2019.

Frågor besvaras av Plan- och exploateringschef Ann-Christine Källeskog, tfn 08-746 35 02, e-post ann-christine.kalleskog@solna.se

Dela: