Stadsmiljöpriset 2004

Bostadsbebyggelse i kv Ametisten årets vinnare.

Bostadshus i kv Ametisten från Huvudstagatan

Bostadskvarteret Ametisten är nu färdigställt med 250 bostadslägenheter, garage i flera plan för 300 bilplatser och butiker mot Busstorget. Kvarteret har ett större vinkelhus med längor i 6-7 våningar och indragna takvåningar med terrasser, två mindre friliggande punkthus på gården med 5 våningar och takvåning samt tre friliggande hus mot Hannebergsgatan med 6-7 våningar och indragen takvåning.

Huset mot Solnaplan har en arkad till butikerna och vid den östra gavelfasaden finns en bred trappa upp till gården. Gården har en väl bearbetad markplanering med många planteringar och några bevarade imponerande stora ekar. Trots att husen står nära varandra känns det inte trångt på gården. Husfasaderna reser sig med sin nästan helt vita slätstrukna puts som står i kontrast mot mörka fönsterkarmar, balkongräcken och de svarta taken. Trapphusen utmärks genom att de invändigt målas i accentfärger som valts olika för varje entré.

Byggherre är Skanska Nya Hem, arkitekt Read Arkitekter AB, Staffan Read.

Övriga nominerade

Pelletsanläggning och kylvattentorn vid värmeverket

Norrenergis pelletsanläggning har färdigställts och tagits i bruk under vintern. Den invigdes i mars 2004 av miljöministern. Den nya byggnaden innehåller utrymmen för mottagning, hantering och lagring av pellets. För att byggnaden skulle rymmas på tomten har stora mängder berg sprängts bort. Husets fasader är utförda av betongelement, mörka utåt mot omgivningen och ljusa mot berget för ljusets skull. Trots storleken, slutenheten och den industriella karaktären är den väl inordnad i omgivningen. Anläggningar av denna karaktär återfinns oftast i städernas ytterområden. Genom den ambitiösa gestaltningen har denna anläggning visat sig fungera bra även i stadsmiljön.

Kylvattentornet vid Solnaverket byggdes under 1990-talet men blev aldrig helt färdigställt enligt bygglovet. I samband med pelletsverkets utbyggnad har den återstående delen, kronan, kommit på plats och därmed har även det stiliga tornet slutligen färdigtställts.

Byggherre är Norrenergi, arkitekt är Scheiwiller Svensson Arkitekter genom arkitekt Per Nyström.

Postens nya huvudkontor i Huvudsta

Postens nya huvudkontor intill den äldre postterminalen i Tomteboda är resultatet av en inbjuden arkitekttävling. Det vinnande förslaget löste det stora lokalbehovet genom att koncentrera all kontorsyta till en stor huskropp, som skär rakt in i den stora kulle, som tomten består av. Entrédelen vid kullens fot är åtta våningar hög, men uppe på kullens topp bara tre våningar. Även ett stort parkeringsbehov har lösts genom att all parkering sprängts ner i samma huskropp, i upp till sex plan under mark, varigenom stora delar av kullen med vacker vegetation kunnat sparas. Huset är egentligen två längsgående kontorsytor, med ett flera våningar högt, öppet schakt emellan, där sammanbindande gångar och sammanträdesrum hängts in.

De glasade fasaderna, som medger utblickar för all personal, har en utvändig hud av metalliskt, solavskärmande raster. Små färgade samtalsrum, som placerats här och var, bryter fasadernas stora skala.

Utmed kullens marknivå klättrar en förhöjd våning med entréer, konferensrum, motionslokaler, restaurang m.m. I parken på västsidan är en skulpturpark anordnad. Det konsekventa arkitektoniska greppet, som hållit ända från tävlingsförslaget, har skapat en effektiv byggnad med god arbetsmiljö och som samspelar väl med det storskaliga landskapet och bebyggelsen intill. En spännande high tech-byggnad, som väckt stor uppmärksamhet även internationellt.

Byggherre Postfastigheter AB genom AP-fastigheter, arkitekt BSK Arkitekter genom arkitekt Liselott Söderlund m fl.

Dela: