Karolinska sjukhusets område

I sydöstra Solna, på de marker som en gång hört till Karlberg, har staten låtit bygga institutioner av olika slag. Det började under sent 1800-tal med att mark uppläts åt de ideella välgörenhetsorganisationer som byggde Eugeniahemmet och Tomtebodaskolan och som kämpade för att ge undervisning och vård åt handikappade barn.

Vid sekelskiftet fick SJ bygga en stor verkstadsanläggning och kontor. Under 1920-talet beslutades att flytta Karolinska Institutet hit från Kungsholmen och att bygga ett nytt undervisningssjukhus (KS) i anslutning till detta. Statens Bakteriologiska Laboratorium planerades samtidigt. Under 1960- och 70-talen har Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen och Polisskolan tillkommit, och 1982 stod postterminalen färdig på den plats där SJ-verkstaden tidigare låg.

Karolinska sjukhusets park

Den sociala och medicinska utvecklingen gick snabbt vid 1900-talets början, men en eftersläpning i sjukhusbyggandet medförde stor brist på moderna sjukhus. 1926 års sjukhuskommission föreslog att man skulle uppföra ett nytt undervisningssjukhus inom Norrbackaområdet i anslutning till Karolinska institutets teoretiska institutioner, som också skulle få sitt behov av nya lokaler tillgodosett där. 1930 tog riksdagen beslutet om att bygga Karolinska sjukhuset. Det uppfördes 1932-40 under ledning av den namnkunnige arkitekten Carl Westman, som bl a också har ritat Stockholms rådhus.

På grund av sin storlek intog det när det uppfördes en särställning som byggnadsföretag. Karolinska sjukhuset har med sin genomarbetade arkitektur och fasadbehandling ett högt arkitektoniskt värde.

Ambitionsnivå: C

Gravfälten vid Norrbacka

En av Solnas äldsta bos��ttningar låg såvitt man vet ungefär vid nuvarande Norrbacka. Här har två gravfält undersökts 1931 och 1958 i samband med att Norrbackainstitutet och delar av Karolinska sjukhuset byggdes. På ett av gravfälten fanns Solnas enda domarring som visade sig innehålla en gravsättning från tiden ca 500 eKr. (Domarringen finns kvar i rekonstruerat skick.) Tidigare fanns ytterligare ett gravfält som sträckte sig längs parkeringsplatsen i söder ända fram mot gården Stenbrottet, men detta förstördes av odlingar under 1800-talet. I gravfälten runt Norrbacka jordade bönderna i Ösby, och kanske också Solnö, sina döda under den yngre järnåldern ca 400-1050 eKr. Ösby försvann som självständig by på 1620-talet, när den tillsammans med Bolstomta och Lundby köptes av Carl Carlsson Gyllenhielm och slogs samman till Karlbergs gods. Sannolikt låg Ösby bytomt ungefär där gården Stenbrottet ligger idag.

Dela: