Järva-Ulriksdal

Det gamla ortnamnet Järva lever kvar och kopplas till det fornvästnordiska ordet 'jorvi' som betyder grus, vilket kan syfta på grusåsen längs med Uppsalavägen.

Trakten Järva omfattar hela markområdet väster om Uppsalavägen från Solnas norra gräns mot Sundbyberg till Råstasjön och Stora Frösunda gård.

Flygbild 2005

Fältherren och riksmarsken greve Jacob De la Gardie bytte 1638 till sig de två byarna Övre och Nedre Järva av kronan, och av två av dess gårdar bildade han säteriet "Jakobsdal". I ett naturskönt läge intill Edsvikens strand lät De la Gardie uppföra ett slott i tyskholländsk renässans med utsirade gavlar och högt sadeltak. Sitt nuvarande namn fick slottet 1684, då änkedrottningen Hedvig Eleonora skänkte det i faddergåva till sin nyfödde sonson prins Ulrik, Karl XII:s bror.

Dela: