Kulturmiljöer i Solna

Kulturminnesvårdsprogram för Solna stad

I maj 1984 påbörjade dåvarande kultursekreteraren Maria Malmlöf arbetet med att upprätta ett kulturminnes­vårdsprogram för Solna kommun. Det färdiga resultatet publicerades i september 1988. Programmet är en kulturhistorisk utredning som syftar till att ge en kunskapsöversikt och kartläggning av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kulturmiljöer i SolnaUnder våren 2004 har materialet bearbetats och kompletterats för att möjliggöra en publicering på Solnas webbplats. De svartvita bilder som inte är av historisk art har bytts ut mot nytagna bilder i färg. Webbupplagan innehåller överlag fler bilder än den tryckta versionen. Fotograf är Christer Joelsson där inte annat anges.

Stora ansträngningar har lagts ned på att få innehållet så korrekt och felfritt som möjligt. Ett särskilt tack riktas här till arkitekten Lars Lagerås som har hjälpt till med faktakontroll och lusläst texterna i jakten på felaktigheter. (Skulle det ändå finnas felstavningar eller andra tveksamheter är det bara att skicka ett meddelande om det så rättar vi så snart vi kan.) Lars Lagerås har även bidragit med kompletterande uppgifter som har kommit fram i samband med hans eget forskningsarbete.

Texterna är i stora delar oförändrade från den tryckta upplagan. Mycket har dock hänt i Solna sedan boken gavs ut. Byggnader har rivits, brunnit och i något fall flyttats. Andra hus har rustats upp och fått annan användning. I några områden - såsom Frösunda och Filmstaden - har hela miljöer fått en ny karaktär. I de delar bokens innehåll är inaktuellt har vissa delar strukits eller tillägg gjorts som beskriver utvecklingen efter 1988. Uppenbara tryckfel och sakfel har rättats utan särskilda kommentarer.

I dokumentrutan till höger finns ett utdrag ur Översiktsplan för Solna 2006 med bland annat en karta som visar kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

Nedan återges baksidestexten från det tryckta programmet

Det moderna Solna präglas i stor utsträckning av storskaliga bostads- och industriområden som genomkorsas av breda trafikleder. Men om man viker av från de stora vägstråken ska man snart upptäcka att Solna har ett mycket stort antal kulturminnen och miljöer av olika slag och från skilda epoker. Här finns bland annat det stora järnåldersgravfältet vid Mellanjärva, den unika rundkyrkan från 1100-talet (bilden nedan, som är tecknad av Eje Lönn 1962), de kungliga slotten Haga och Ulriksdal, herrgårds­byggnader från 1700-talet, snickarglädjevillor längs stränderna, institutions­områden som Eugeniahemmet och Tomteboda, SJ-anläggningar, militära kasernetablissement och finstämda flerfamiljshus- och villaområden m m.

Om detta och mycket mer kan man läsa i detta kulturminnesvårds­program för Solna kommun. Programmet bygger på en mångårig kartläggning av Solnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som här har sammanställts och presenteras med kartor och ett stort antal fotografier. "Kulturmiljöer i Solna" riktar sig både till beslutsfattare inom kommunen och till kommunens invånare. Skriften är tänkt att vara en källa till kunskap om kommunens historia och utveckling och om den byggda miljöns innehåll och kulturvärden. Förhoppningsvis ska den också stimulera intresset för den historiskt framväxta bebyggelsemiljön och för nödvändigheten av att delar av den bevaras för framtiden.

Solna kyrka, illustration: Eje Lönn

Dela: