Norra begravningsplatsen

Norra begravningsplatsen, en sista viloplats för många storstadsbor, är även uppskattad för sin grönska och stillhet. Området används för promenader, och cyklister genar på väg till arbetet. Begravningsplatsen är också av riksintresse för kulturminnesvården.

Den invigdes 1827 av ärkebiskopen och psalmdiktaren Johan Olof Wallin. Dess äldsta del planlades av arkitekten Carl Gustaf Blom-Carlsson som fransk-klassisk anläggning där vägar från ett entrecentrum strålar ut mot en halvcirkelformad periferi. Avgränsande trädalléer ger en naturlig kvartersindelning.

Norra begravningsplatsen, Karolinska sjukhuset i fonden

Eftersom Norra begravningsplatsen har utformats under en så lång följd av år har kvartersmönster, gravkonst, planteringar och vegetation kommit att omfatta så gott som alla karaktäristiska kyrkogårdskulturer. Den äldsta delen med sina monumentala gravanordningar omges aven klassisk park där vägar sammanstrålar, ofta i torgliknande platser. Lindalléer, klippta häckar och buskar i riklig mängd omger gravplatserna.

Begravningsplatsens nordvästra del följer terrängvariationerna och är klädd med tallskog.

Dela:

Hitta graven

Observera att Norra begrav­ningsplatsen är Stockholms fast den ligger i Solna.
Om du söker en viss grav se funktionen Hitta graven på Stockholms webbplats.