Karolinska

Inledning med historik

Sedan mer än 100 år har en del av Solnas gräns mot Vasastaden i Stockholm utgjorts av medicinska institutioner. De första var internat för barn från hela Sverige med handikapp, blinda i Tomtebodaskolan (1888) och "obotligt sjuka och vanföra" barn i Eugeniahemmet (1886) samt Norrbackainstitutet (1935). Bakom verksamheterna stod ideella filantropiska föreningar. Intill Eugeniahemmet byggdes 1888 också ett ålderdomshem för medellösa blinda äldre kvinnor, det s k Blindhemmet. Samtliga dessa institutionsbyggnader är bevarade och är mycket goda representanter för sin tids byggnadskonst. De har ett stort kulturhistoriskt värde.

Detsamma gäller också de byggnader som uppfördes för Karolinska sjukhuset och institutet på 30- och 40-talen. Under de senaste årtiondena har områdena förtätats genom nya byggnader, de flesta väl anpassade till den befintliga bebyggelsemiljön. Så sent som 1993 invigdes Nobel Forum.

Mellan de olika husen inom institutionsområdet öppnar sig naturliga parker med buskar och högvuxna träd, här och där även innehållande vackra blomsteranläggningar och vattenkonst.

Karolinska sjukhuset

Karolinska sjukhuset

Under 1900-talets första årtionden gick den sociala och medicinska utvecklingen snabbt. Trots bristen på moderna sjukhus dröjde beslutet att uppföra ett nytt undervisningssjukhus ända till 1930. Det planerades i anslutning till Karolinska institutets teoretiska institutioner som ett komplement till dessa. Den skicklige arkitekten Carl Westman, som 20 år tidigare ritat Stockholms rådhus, fick uppdraget att formge den väldiga anläggningen. Han gick dock bort 1936, vilket medförde att hans medarbetare, arkitekterna Sven Ahlbom och Sven Malm, fick slutföra projektet.

Sjukhusområdet visar släktskap med institutionsområdet både vad det gäller dispositionen av området, volymbearbetningen och materialen. Områdesplanen utgår från den centralt placerade huvudbyggnaden dit avdelningar med starka sambandskrav förlades. Andra avdelningar inrymdes i separata byggnader rationellt och genomtänkt placerade kring den centralt belägna parken och med kulvertförbindelser under mark. Planen antyder en axel från huvudbyggnaden via parken till Norrbackainstitutet. Till kvaliteerna hör också husens enkelkorridorsystem, som bl a innebär en stor del dagsljusbelysta rum. Sjukhuset är byggt i en tidstypisk senfunktionalistisk anda.

Efter hand har större tillägg gjorts som t ex barnklinikerna 1949, thorax 1957, neuroklinikerna 1963 m fl.

Karolinska institutet

De kungliga soldaternas Medicho-Chirurgiska institut anlades 1810 på Kungsholmen och var då ett läroverk för fältläkare. Soldaterna kallades vid denna tid caroliner, därav namnet Karolinska.

När Alfred Nobel vid sekelskiftet anförtrodde åt KI att utse en årlig pristagare i medicin hade man redan börjat planera för expansion på kronans mark i Solna. Det dröjde dock till 1936 innan arkitekttävlingen kom att utlysas gällande utformningen av området.

Förslaget "Per Haps" av arkitekten Ture Ryberg vann. Enligt detta förslag inrymdes varje institution i egna fristående byggnader vilket skulle underlätta de olika institutionernas expansion. Planens upplägg gav också att byggnadsvolymerna följsamt kunde inpassas i det kuperade landskapet och att öppna naturparkpartier sparas. Tävlingsförslaget var färgat av 30-talets funktionalistiska arkitekturideal med ljusputsade volymer och pulpettak. Innan byggandet kom igång hade dock ett världskrig kommit emellan och 1940-talets friare och mer hantverksmässiga arkitekturideal hade fått genomslagskraft. Arkitekturen är genomgående mycket högstående med avseende på både planen och byggnaderna.

Området har byggts om och till i olika etapper under Byggnadsstyrelsens administration och med goda konsulter. I de flesta fall har Rybergs ursprungliga idéer hörsammats och på så vis områdets särart huvudsakligen bevarats.

Dela: