Huvudsta - inledning med historik

"Till Antonsberg gick två ångslupar av den gamla, hederliga, outrotliga sorten. Med alla bryggor tog struntbiten genom Karlbergskanalen och Klara sjö in till stan nästan en timme. Man kan inte förtänka de gamla sjöbussarna till kaptener, som hamnat i detta sötvattenselände, om de ibland tog sig ett lördagsrus. Resorna blev på så sätt ganska spännande. Jag minns en gång när kaptenen på Signe gav tusan i att slå stopp och back vid bryggorna. Han stod och sjöng Ship ohoj! och blossade på sin pipa och märkte inte att det brann i hans snusnäsduk. Vi skulle hamnat långt uppe på landbacken, om inte mäster i maskin kunnat sin route så väl att han slog back precis när det behövdes."

Ur Sigfrid Siwertz "Att vara ung", Lund 1976. Författaren bodde som ung i Antonsberg vid Ulvsundasjön.

Inledning

Stadsdelen, som utgör hela södra Solna, präglas av efterkrigstidens exploateringsiver och framtidstro. Här står bostadsområdena tätt. Från Ulvundasjön tecknar sig miljonprogrammets tunga, dominanta huskroppar mot skyn uppe på berget, medan ett gammalt kulturlandskap nere vid strandpromenaden med slott, enstaka trävillor och båthamnar berättar om samhällets tidigare historia.

En runsten och arkeologiska undersökningar av flera forntida gravfält redovisar att människor har bott här sedan vikingatiden. Vid den senaste utgrävningen 1985, vid Hedvigsdal intill Västeråsbanan, fann arkeologerna en för området ovanligt rik grav, en kvinnograv. Det ser ut som det var en mäktig kvinna som var föregångare till alla de förmögna och inflytelserika män som har styrt och ställt på såväl Huvudsta gård som Karlbergs slott under århundradenas lopp.

Karlbergs slott

Detta är den äldsta slottsbyggnaden i Solna (byggd 1630) och den uppfördes på marken som tidigare utgjort de tre forntida byarna Bolstomta, Lundby och Ösby. Slottsparken har under det senaste århundradet krympts väsentligt, bl a genom Stockholms expansion. Den ligger dessutom inklämd mellan Norra stambanans järnväg och flera trafikleder. Bäst upplever man slottets och krigshögskolans mäktiga vita fasad från Karlbergssjön eller från strandpromenaden.

Huvudsta gård - stamfastighet till det moderna Huvudsta

Gården finns dokumenterad sedan medeltiden och har en ovanligt händelserik och dramatisk historia, bl a planlades i gårdens gamla mangårdsbyggnad mordet på kung Gustav III år 1792. För att undgå straff gick ägaren Claes Fredrik Horn i landsflykt och byggnaderna fick förfalla. Gårdens anseende sjönk, här ville inte adeln och de höga ämbetsmännen längre bo. År 1817 såldes Huvudsta gård till den driftige gelbgjutareåldermannen Johan Wibom, som på kort tid fick gården att blomstra på nytt. Än idag ägs fastigheten av släkten Wibom, om än med betydligt decimerade markområden.

Municipalsamhället "Nya Huvudsta"

Den första stora avstyckningen från Huvudsta gård skedde 1898, då ett markområde om ca 30 hektar såldes till egnahem. Nya Huvudsta blev municipalsamhälle 1903, och arkitekten P. O. Hallman fick uppdraget att utarbeta en stadsplan för de 300 tomterna samt de s.k. icke municipala delarna. Det krävdes nämligen både stadsplan, byggnadsnämnd och byggnadsstadga för att få rätt att bilda ett municipalsamhälle. Ett exempel på byggnadsstadga är byggnadsordningen av år 1908, som bl a innehöll bestämmelsen om att stenhus fick byggas i 4 våningar i stället för som tidigare 3 våningar.

Huvudsta, Storgatan, 1920-talet

Detta budskap mottogs tacksamt av de tomtägare som hade köpt i rent spekulativt syfte. De var bosatta i långt mer burgna samhällen än Huvudsta och ämnade hyra ut alla lägenheterna i husen. Följden av detta blev tyvärr att flertalet av hyreshusen hade mycket låg boendestandard. Och detta faktum skulle i sin tur bli ett avgörande skäl för rivningen av hela samhället på 60- och 70-talen.

Efter stadsbildningen 1943

År 1947 köpte det Wallenbergägda bolaget AB Valvet upp Huvudstas marker utom själva gårdsanläggningen vid Ulvsundasjön. En intensiv byggnadsperiod inleddes med början i Virebergsområdet och södra Skytteholm. Redan 1959 förvärvade så Solna stad i sin tur Valvets markområden för 42,5 milj kronor.

Rivningar och miljonprogram

Efterkrigstidens framtidstro var gränslös - ingen pardon gavs åt 60-åriga kåkar. Nu skulle allt vara nytt, det gamla skulle rivas. Och Huvudsta gamla municipalsamhälle "totalsanerades", dvs revs ner till grunden. Detta skedde lugnt och utan protester, för här fanns ingen uppviglande konstnärssjäl som Olle Olsson i Hagalund.

I linje med det statliga miljonprogrammet hade Solna stad stora planer för nybyggnad av bostäder i Huvudsta. Stadsarkitektkontoret hade t.o.m. en särskild Huvudstafilial, där stadsdelen planerades. Bl.a. presenterades våren 1963 ett planförslag för södra Huvudsta, där 22 000 människor skulle bo på ett område av 235 hektar. Idag har Huvudsta endast 12 000 invånare.

Mark köptes nu också upp i Västra Skogen av staten, som krävde studentbostäder i Solna för den alltmer ökande skaran av universitetsstuderande i Stockholmsområdet. Studenterna fick på så sätt lägenheter, som integrerades med övriga bostäder i Västra Skogenområdet.

Skolor för grundskolans alla stadier, idrotts- och motionsanläggningar, tunnelbane- stationer och centrumanläggning - Huvudsta Centrum - ingick också i utbyggnaden av stadsdelen.

På 60-talet ansågs järnvägsförbindelsen Huvudsta-Stockholm otidsenlig, man föredrog istället bussar och tunnelbana. Järnvägsstationen lades ned, och de gamla stationshusen från sekelskiftet försvann tyvärr i den allmänna rivningsvågen. I dag finns emellertid tankar på att återigen öppna en pendeltågsstation i Solna vid Västeråsbanan.

I motsats till 1900-talets första halvsekel har Huvudsta i dag många arbetsplatser. Statliga verk, "utlokaliserade" från Stockholm under 70-talet, liksom en mängd privata företag etablerade sig utspridda i hela stadsdelen. Följande större kontorshus kan nämnas: Arbetarskyddsstyrelsen, Postens Tomtebodaterminal, Riksskatteverket, Shellhuset och Wasa Försäkringsaktiebolag.

Flygfoto med Huvudsta i förgrunden, 1958. Oscar Bladh flygfototjänst, Solna kulturnämnds bildarkiv

1980- och 90-talens bostäder

Några helt nya bostadsområden i postmodernistisk fantasifullhet skall också nämnas: kvarteret för äldreboende vid Oskarsrogatan och bostadskvarteret mellan Jungfrudansen och Huvudsta Centrum (kv Blomkålen).

Huvudsta uppvisar i vissa delar en splittrad stadsbild med bl a överstora gaturum och slingrande svårorienterade trafikleder, men här finns också en mängd promenadvägar och uppvuxna parker för friluftsliv och rekreation. Strandpromenaden från Karlbergs slott till Bällstaviken presenteras i ett särskilt avsnitt i slutet av detta kapitel.

Dela: