Gatubilden

Trafiklandskap, gaturum och gatumöbler

Gatumiljön ska vara vacker och trivsam och erbjuda omväxling och stimulans för trafikanter och andra som vistas där. Också gatulivet med människor och fordon är en väsentlig del av stadsbilden.

I Solna har sedan 1960-talet gator och trafikmiljöer i alltför stor utsträckning planerats på bilens villkor, vilket ofta resulterat i storskaliga och otrivsamma gator, som splittrar stadsbilden och skapar barriärer. Intrycket har många gånger förvärrats av senare tillkommande skyltar, stolpar, belysningsarmaturer, räcken, skåp m m med olika färg och form.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att vägar, gator och torg ska utföras med en samlad gestaltning avseende gaturum och trafikanordningar, möblering, markbehandling, belysning, planteringar m m och att brister i befintliga gatumiljöer ska åtgärdas.

Dela: