Frösunda och Frösundavik

Runstenen vid Stora Frösunda.

Runstenen vid Stora Frösunda. Texten lyder: "Jobjörn och Sven de reste stenen efter Torfred, Ingetoras man".

Frösundagårdarna Lilla Frösunda, Stora Frösunda, Frösundavik och Annelund är belägna i närheten av Brunnsviken, Haga och Uppsalavägen. Historien om de enskilda gårdarna har vävts samman under århundradenas lopp och bildar en intressant bakgrund till områdets moderna kontors- och flerbostadshus.

Det började med att den forntida fruktbarhetsguden Frö fick ge namn till såväl Frösundet (nuvarande Brunnsviken) som de fem hemmanen, vilka tillsammans utgjorde byn Frösunda. Efter att under medeltiden ha varit i kyrklig ägo, köptes gårdarna upp av ämbetsmannaadeln under 1600-talets första hälft. Härigenom bildades Nedre och Övre Frösunda, idag kallade Lilla och Stora Frösunda.

Dela: