Arenastaden

En ny stadsdel för boende, arbete och upplevelser

Vid Solna station växer den nya stadsdelen - Arenastaden - fram. Ett nedgånget och förorenat industriområde omvandlas till en attraktiv och levande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, som blir ett centrum för idrott och upplevelser i Stockholmsregionen.

Arenastaden

I Arenastaden byggs 3 000 nya bostäder, 15 000 nya arbetsplatser, den nya nationalarenan - Friends Arena - som blir Skandinaviens största multifunktionsarena med plats för 50 000 sittande åskådare, ett hotell med 400 rum och norra Europas största köpcentrum – Mall of Scandinavia. Dessutom byggs infrastrukturen ut, bl.a. förlängs tvärbanan till Solna station i Arenastaden och pendeltågen till Arlanda flygplats samtidigt som det blir nya av- och påfarter från E4 och E18. Det byggs även två nya broar, en vägbro och en gångbro, över spårområdet.

Tidplan
Arenastaden byggs i etapper. Den första etappen, som beräknas vara klar 2012-2013, omfattar Friends Arena, Vattenfalls nya huvudkontor, infrastruktur med bl.a. en ny gångbro mellan Arenastaden och Frösunda samt ett parkeringsgarage. I etapp två byggs bostäder, kontor, ett hotell och ett köpcentrum. Byggandet påbörjades under 2009, och hela stadsdelen byggs ut under en tioårsperiod.

Ägare
Den nya stadsdelen utvecklas av tre bolag, som ägs gemensamt av Solna stad, Jernhusen, Svenska Fotbollförbundet, Peab och Fabege. Solna stad äger 25 procent i Råsta Holding AB, som har till uppgift att bygga infrastruktur och utveckla Arenastaden, samt vardera 16,7 procent i Arenabolaget i Solna AB och Swedish Arena Management AB, som har till uppgift att uppföra respektive driva nationalarenan, Friends Arena.

Investeringskostnader
Den totala investeringen i Friends Arena budgeterades initialt till 2,4 miljarder kronor. Det var också denna budget som låg till grund för Solna stads beslut i december 2009 om att gå i borgen för Arenabolagets lån i Swedbank. Under byggets första fas uppstod fördyringar i projektet på cirka 370 miljoner kronor p.g.a. sämre markförhållanden än vad som kunde bedömas vid projektets start. Merkostnaden motsvarar cirka 15 procent av den initiala produktionskostnaden. Den totala kostnaden för Friends Arena beräknas nu till 2,8 miljarder kronor.

Totalt kommer närmare 20 miljarder att investeras i Arenastaden med den nya nationalarenan, ny infrastruktur, bostäder, kontor, köpcentrum och hotell. Det gör Arenastadsprojektet till ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt.

Solna stads ekonomiska insats
Solna stads ekonomiska insats i Arenaprojektet uppgår till 203 miljoner kronor för byggande och drift av nationalarenan, inklusive det kapitaltillskott på 25 miljoner kronor som de ökade kostnaderna för grundläggningen medfört. Därutöver tillkommer 60 miljoner kronor avser utbyggnad av infrastruktur i den nya stadsdelen Arenastaden. Solna stad har också gått i borgen för lån i Swedbank för byggande av nationalarenan. Borgensåtagandet uppgår till maximalt 297 miljoner kronor och motsvarar Solnas stads ägarandel.

Arenastadsprojektet gör det även möjligt för Solna stad att utveckla sitt markinnehav. Genom projektet kommer Solna stad att sälja mark till Råsta Holding för 176 miljoner kronor.

Vill du läsa mer
Läs mer om Arenastaden och nationalarenan på Arenastadens webbplats och om PWC:s riskanalys i sidans högerspalt. Där finns även en länk till en fördjupad översiktsplan för området.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia