Felparkeringsavgift

Här hittar du information om vad som gäller vid felparkering på stadens gator och parkeringar.

Maxbelopp parkeringsanmärkning


500 kronor

- om du inte betalar på avgiftsbelagd parkeringsplats

750 kronor

– om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera:
 • parkeringsförbud,
 • framför en in- eller utfart,
 • längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats,
 • parkeringsplats reserverad för buss, mc eller beskickningsbil,
 • i zoner eller platser med parkeringsförbud,
 • ett tungt fordon över 3,5 ton mellan klockan 22.00 och 06.00,
 • med något hjul utanför den markerade parkeringsplatsen,
 • dubbelparkering,
 • på andra sorters parkeringsförbud.

1200 kronor

– om du stannar där det inte är tillåtet att stanna:
 • stoppförbud,
 • mot färdriktningen,
 • vinkel, utom på parkeringsplats där det är skyltat så,
 • gångbana,
 • cykelbana,
 • refug,
 • cykelfält,
 • parkeringsplats för rörelsehindrad,
 • inom 10 meter före – eller på – ett övergångsställe eller en cykelöverfart,
 • inom 10 meter före – i – eller efter – en vägkorsning,
 • zoner eller platser med stoppförbud, till exempel vändplats eller lastplats,
 • långt ifrån körbanekanten,
 • kollektivkörfält,
 • terräng,
 • nära en spärrlinje,
 • busshållplats, men du får stanna för att släppa av eller ta upp passagerare om du inte hindrar bussen,
 • samt på andra sorters stoppförbud.

P-förbud på natten för fordon över 3,5 ton

På gata, väg, parkeringsplats, som inte särskilt anvisats för aktuella fordonsslag, eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras. Förbudet gäller alla dagar kl. 22-06.

Överklaga felaktig parkeringsanmärkning

Om du parkerat på stadens gator och fått en parkeringsanmärkning du anser är felaktig ska denna alltid överklagas skriftligt. Överklagan skickar du till Polismyndigheten. Adressen för överklagan finns på anmärkningen. Solna stad ansvarar inte för överklagan av anmärkningar. Har du tappat bort din parkeringsanmärkning kan du ringa Transportstyrelsen 0771-141516 för att få uppgifter om belopp och OCR-nummer. Betalning sker till bankgiro 5051-6905.

Överklagan felaktig kontrollavgift

Om du parkerat på stadens fastighetsmark (exempelvis garage och förhyrda parkeringsplatser) och fått erlagts en kontrollavgift ska denna överklagas till Nokas. Solna stad ansvarar inte för överklagan av anmärkningar.

Nokas Securiy AB
Kundtjänst Parkering
Box 30177
104 25 Stockholm

Fordon som står trafikfarligt eller hindrande

Nokas övervakar parkeringen på uppdrag av Solna stad. Du har alltid möjlighet att kontakta vår driftcentral (parkeringsövervakning), som är öppen dygnet runt, för att få hjälp om ett fordon t.ex. hindrar in- eller utfart till ditt garage. Driftcentralen når du på telefon 08 7356715.
Parkering på privat mark övervakas av respektive fastighetsägare.

Flytt av fordon

Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

Kommunen har bland annat rätt att flytta på fordon om

 • Ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen,
 • Ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn,
 • Ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor,
 • Fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat.
 • Fordon som är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat får inte parkeras på kommunal mark.

Fordonsvrak och skrotbilar
Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Ett fordonsvrak är en potentiell miljörisk då det finns en överhängande risk att oljor, drivmedel och andra kemikalier kan läcka ut och förorena kringliggande mark och vatten. Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från enskilt område.

Kostnader och ersättningar
Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför.

Flytt på privat fastighetsmark
Om du är markägare och vill bli av med ett övergivet fordon på din mark ska du enligt Lagen om flytt av fordon skicka rekommenderat brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordon. Har ägaren inte vidtagit åtgärder kan du efter 30 dagar kontakta kommunen och då kan du i vissa fall få hjälp med flytten, flytten faktureras markägaren som får kräva in kostnaden från fordonsägaren.

Övergivet fordon på Trafikverkets vägar
Ser du ett övergivet fordon längs med Trafikverkets vägar hänvisar vi till
Trafikverkets felanmälan..

Dela: