Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För personer som har parkeringstillstånd för rörelsehinder gäller särskilda parkeringsregler.

Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är att underlätta för personer med gångsvårigheter att parkera närmare den plats man vill besöka. För personer med funktionsnedsättning som inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd bara om särskilda skäl finns.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och på väg eller liknande där vägmärke anger att det är parkeringsförbud. Tillståndet gäller även på avgiftsbelagd p-plats, där man får stå utan att betala avgiften.

Det finns två olika typer av parkeringstillstånd
Parkeringstillstånd för förare
Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunktern på ett rimligt gångavstånd.

Parkeringstillstånd för passagerare
Du som passagerare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka samt att den sökande ska ha ett mycket omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid målpunkten för att invänta att förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats.

Tillståndet gäller inte
på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det,
är det är förbjudet att stanna,i zoner för visst ändamål; till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats
Mer information om giltighet och regler lämnas tillsammans med det beviljade tillståndet.

Tillståndet gäller inte
på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det,
är det är förbjudet att stanna,i zoner för visst ändamål; till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats
Mer information om giltighet och regler lämnas tillsammans med det beviljade tillståndet.

Du kan inte få ett parkeringstillstånd om
- du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
- du är blind, men inte har något rörelsehinder
- du har svårigheter att bära
- du har mag- och tarmproblem, tarminfektion eller inkontinens
- du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
- du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Beslutsgrund
Bedömningen grundar sig på din förmåga att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedelI
I vissa fall beror rörelsehindret på ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel ett intyg från en läkare med specialistkompetens.
Svårighet att bära är inte en orsak till att få parkeringstillstånd.
Är du blind, men inte har något rörelsehinder, kan du normalt inte få parkeringstillstånd.
Mag- och tarmproblem som gör att du akut måste uppsöka en toalett ger dig inte rätt till parkeringstillstånd. Du kan dock ansöka om ett särskilt tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.
Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte en grund för parkeringstillstånd.

Utredning
Kommunens handläggare gör en bedömning och tar sedan ett beslut. Vid ett eventuellt avslag tas ditt ärende upp i Tekniska nämndens arbetsutskott innan du delges ett bifall eller avslag.
Varje ansökan prövas individuellt och bedöms utan hänsyn till tidigare tillstånd.
Du kan överklaga beslutet hos länsstyrelsen.

Att tänka på
Många som söker parkeringstillstånd som passagerare får avslag för att tillsynsbehovet inte är styrkt. Enligt Trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift är förbud att stanna eller parkera. En förare kan alltså stanna där det är lämpligt för att hämta/lämna av någon sjuk eller rörelsehindrad. I många fall kommer man på detta sätt mycket närmare målpunkten och föraren kan stanna för att hjälpa passageraren ut ur fordonet, till en trygg plats, innan han eller hon parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Ansökningsförfarande
Vid ansökan eller förlängning av ett tidigare utfärdat tillstånd, krävs att du bifogar ett läkarintyg som är max 3 månader gammalt. Foto behöver inte bifogas vid förlängning om det gamla fotot är välliknande. (fotot kan vara en utskrift på vanligt papper som kan bifogas, med neutral bakgrund liknande ett pass/körkortsfoto).

Handläggningstid
När ansökan ankommer Solna stad, granskas ansökan och sänds till en förtroendeläkare för en andra bedömning. Handläggningstiderna för ett tillstånd är ca 3-4 veckor från att handlingarna är komplett inkomna. Försök om möjligt alltid sända in ansökan tillsammans med läkarintyg och foto.

Hur länge gäller ett parkeringstillstånd
Ett parkeringstillstånd gäller från 6 månader till högst fem år. Tillståndet förnyas inte automatiskt. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Dela:

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

När du lämnar in en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad blir tekniska nämnden personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnats in. Det betyder att nämnden är ansvarig för att behandla personuppgifterna på ett lagligt sätt dvs:

  • att uppgifterna endast används för att behandla ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  • att endast de som handlägger ansökan samt förtroendeläkar har tillgång till dina personuppgifter
  • att vi endast använder de personuppgifter som behövs för att hantera ansökan
  • att uppgifterna inte sparas längre än de behövs dvs två år efter att tillståndet har gått ut
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår korttillverkare och systemleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.