E-tjänsten för boendeparkering

Viktig information om behandling av personuppgifter (GDPR) kopplat till boendeparkering.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, registreringsnummer, telefonnummer, e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan om boendeparkering inför ett eventuellt avtalstecknande med Solna stad. Ditt personnummer används för att fastställa din folkbokföringsadress och bilens registreringsnummer används för att fastställa att den som ansöker står som brukare för bilen som ansökan gäller. Är du brukare till bilen och folkbokförd i Solna stad kommer din ansökan att godkännas.

Vi har fått dina uppgifter, personnummer, registreringsnummer samt i vissa fall e-postadress, telefonnummer, från dig som använder tjänsten för att ansöka om boendeparkering. Adressuppgifter samt i vissa fall telefonnummer hämtas från Skatteverket. Väljer du att inte registrera dessa uppgifter i e-tjänsten kommer vi inte kunna behandla din ansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att ge den som ansöker möjligheten att kunna ingå ett avtal om boendeparkeringstillstånd. Dina uppgifter kommer att sparas två år efter att ditt boendeparkeringstillstånd upphört att gälla.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår systemleverantör, som är personuppgiftsbiträde till Solna stad. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på https://kc.solna.se/formular/forms/synpunkter alternativt på telefon 08-746 10 00. Du når vårt dataskyddsombud på mail dataskyddsombud@solna.se eller på telefon enligt ovan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dela: