Utvecklingen av Solna stationsområde tar fart

Solna stad arbetar för att långsiktigt utveckla området runt Solna station till en attraktiv och trygg knutpunkt. Detta ska framförallt åstadkommas genom att överbrygga den fysiska barriär som utgörs av Ostkustbanan och som möjliggör en sammanlänkning av både Hagalund och Arenastaden med stationsområdet. Fler boende och fler arbetsplatser i området blir effekten, vilket ökar både genomströmning och liv på platsen dygnets alla timmar. Samtidigt förbättras Solna station som bytespunkt och ny huvudgata till Arenastaden skapas. Byggnadsnämnden påbörjar nu det faktiska detaljplanearbetet för området i sin helhet.


Visionsskiss över Solna stationsområde

Nya bostäder och arbetsplatser
Genom att ta ett helhetsgrepp om Solnas stationsområde - dels detaljplan för kvarteret Farao (del av) och Kairo samt detaljplan för Hagalund 3:1 och 3:2 (länkar!) - möjliggörs en ny entré till Arenastaden med nya bostäder och arbetsplatser. En del av spårområdet föreslås i planuppdraget att däckas över, vilket ger stora möjlighet till att skapa ökad tillgänglighet och smidigare kollektivtrafikflöden samtidigt som en bättre koppling mellan Arenastaden, Hagalund och Solna station åstadkoms.

- Det arbete som nu påbörjas möjliggör en väsentlig förbättring av stadsmiljön vid den södra ingången till Solna station samtidigt som det området kopplas ihop med de omkringliggande stadsdelarna, säger Torsten Svenonius, ordförande i Solna stads byggnadsnämnd.

Ökat utbud och tryggare omgivning

Den nya ytan skapas genom överdäckning av spåren i stationsområdet. Ett faktum som dessutom möjliggör ett ökat serviceutbud med caféer, restauranger och butiker. Med andra ord fler naturliga mötesplatser i tryggare, mer levande stadskvarter. Förnyelsen kommer också innebära att det blir lättare att ta sig mellan stadsdelar, både till fots och på cykel.

Möjlighet att länka samman trafikslag

Ostkustbanan, som ligger i anslutning till Solna station, utgör idag något av en barriär i staden - men med stor potential att bli en regional knutpunkt för både stationsområdet och stadsdelarna. I detaljplanearbetet kommer möjligheten att länka samman dagens kollektivtrafikslag – pendeltåg, tvärbana och bussar – med tunnelbanans nya gula linje till Arenastaden att ses över. Dessutom kan en potentiell möjlighet för direkt anslutning till såväl regionaltåg som Arlanda Express skapas.

Uppdrag till Byggnadsnämnden

Visionen om Solna stationsområde är ett samarbete mellan Solna stad, Fabege och Skanska. Den 18 juni beslutade kommunstyrelsen om markanvisningar till Skanska på delar av kommunens fastigheter samt en principöverenskommelse med Fabege om utveckling av kvarteren Farao och Kairo i Arenastaden. Detta innebär också att Fabege bidrar till Solna stads medfinansiering av den nya tunnelbanan. Efter att planuppdraget nu behandlats av Byggnadsnämnden (29/8) sätts det konkreta arbetet med att ta fram en ny detaljplan igång.

Dela: