Solna Business Park utvecklas med nya bostadskvarter

Ett stadsmässigt område med en kombination av bostäder och arbetsplatser, med utbyggd kollektivtrafik och trygga stråk för cykel och gång – det är ambitionen med principöverenskommelsen mellan Solna stad och Fabege som beslutades i kommunstyrelsen den 17 juni 2019.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni om en principöverenskommelse mellan Solna stad och Fabege, om utveckling av ett område i Solna Business Park. Överenskommelsen innebär ett tillskott av bostäder och levande stadsgator i ett område som idag domineras av arbetsplatser.

– Nu utvecklar vi Solna Business Park till ett mer levande och stadsmässigt område, med en kombination av bostäder och arbetsplatser. Projektet ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad, som förstärker de redan goda förbindelserna till stadsdelen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Nya bostäder, förskola och levande gatumiljö

Projektet ger ett tillskott av 350 nya bostäder och en ny förskola med sex avdelningar samt tio LSS-lägenheter och sociala lägenheter. Minst 25 procent av lägenheterna kommer att vara större lägenheter med minst fyra rum och kök, för till exempel flerbarnsfamiljer. Utvecklingen av området ligger i linje med stadens ambition att utveckla Solna Business Park till en levande stadsdel med en kombination av bostäder och arbetsplatser, där butiker, restauranger och service i gatuplan bidrar till en mer stadsmässig utformning.

Bidrag till medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad

Området har redan en utmärkt tillgång till kollektivtrafik, vilken kommer att förstärkas ytterligare med utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Projektet innebär ett bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnaden.

Ökad trafiksäkerhet vid Frösundaleden

En del av stadens fastigheter i området är idag allmän plats och används som infart till Solna Business Park från Frösundaleden, främst av tunga fordon som idag belastar den redan hårt trafikerade korsningen mellan Frösundaleden och Gränsgatan. För att öka trafiksäkerheten är ambitionen att avveckla infarten till förmånen för infarten från Gränsgatan. Förutsättningar för gång och cykeltrafik i området ska förbättras.

Detaljplanearbetet påbörjas

Principöverenskommelsen mellan Solna stad och Fabege gäller utveckling av Fabeges fastigheter Yrket 3 och Fräsaren 10 samt delar av stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:1 och Skytteholm 2:4 inom Solna Business Park. Kommunstyrelsen ger nu byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Dela: