Samråd om nya kvarter och tunnelbanestation vid Solnavägen och Södra Hagalund

Samrådsmöte genomförs den 23 oktober om detaljplanen för ny bebyggelse för bostäder och kontor vid Solnavägen och den kommande nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen.

Visionsbild av de nya kvarteren

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Hagalund 4:10, med flera. Planen möjliggör omkring 600 nya bostäder och ett kontorshus med 1 700 arbetsplatser: Detaljplanen omfattar även ett torg mellan Solnavägen och entrén till den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen genom Solna.

Samråd 23 oktober

Samrådsmöte äger rum den 23 oktober klockan 17.30 på Solna stadsbibliotek (2 trappor), i Solna centrum.

Solnavägen blir levande stadsgata

Den nya bebyggelsen ligger i linje med stadens inriktning att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata med generösa gång- och cykelbanor, trädplanteringar och lokaler för till exempel restauranger, handel och service i gatuplan. I planen föreslås även en ny gata kring det norra kvarteret, som skapar en ny koppling mellan Solgatan och Solnavägen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 18 september 2019 att samråd ska ske. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas därefter ut på granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer och tyck till på: solna.se/hagalund410

Dela: