Nu påbörjas arbetet med ny pendeltågsstation i Huvudsta

En ny pendeltågsstation ska byggas i Huvudsta och delar av spårområdet förläggas i tunnel när Mälarbanan byggs ut med två spår genom Solna. Avtalet mellan Solna stad och Trafikverket beslutades i kommunfullmäktige i Solna den 27 augusti 2018.

– Det är mycket glädjande att vi äntligen har lyckats träffa en överenskommelse med Trafikverket om Mälarbanans utbyggnad genom Solna. Den nya pendeltågsstationen innebär ett rejält lyft för Huvudsta och för kollektivtrafiken i hela staden. Tack vare lösningen med spår i tunnel minskar också störningarna från järnvägen och bidrar till att skapa en mer sammanhållen stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Avtalet med Trafikverket

Överenskommelsen innebär att en ny pendeltågsstation byggs i Huvudsta i samband med att Mälarbanan byggs ut från två till fyra spår genom Solna, från Ekensbergsvägen till Tomteboda. För delen från Frösundaleden och cirka 450 meter österut, till Nybodagatan, läggs de fyra spåren i tunnel i marknivå. Mot tunneln byggs bostäder för att säkerställa att barriäreffekten från järnvägen minimeras och på intunnlingen byggs en gata för att möjliggöra angöring till de nya bostäderna. Även gång- och cykelvägar samt parker planeras på intunnlingen.

Trafikverket ansvarar också för att anlägga gator, gång- och cykelvägar samt andra funktioner som påverkas av projektet utanför järnvägsanläggningen. Trafikverket åtar sig även att återställa all mark till ursprungligt skick utanför järnvägsanläggningen, och kommer även att utföra skadeförebyggande åtgärder gentemot fastighetsägare, boende och verksamheter som berörs av projektet.

Medfinansiering av pendeltågsstation och intunnling

Solna stad medfinansierar merkostnaden från tunneln och den nya pendeltågsstationen med 600 miljoner kronor. Inriktningen är att denna kostnad i sin tur finansieras genom nya bostäder och arbetsplatser, som blir möjliga att bygga i området, på markytor som frigörs genom intunnlingen.

Nästa steg

I samband med kommunfullmäktiges beslut fick byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneringen för järnvägsanläggningen, kringliggande bebyggelse, gator, gång- och cykelvägar samt parker. I detaljplaneringen kommer ett stort antal frågor såsom bebyggelsens utformning, anslutning av lokalgator och anläggandet av parkmiljöer att studeras. Det kommer att finnas möjligheterna att komma med synpunkter på det framtagna förslaget vid flera tillfällen under detaljplaneprocessen. Information kommer löpande att finnas på Solna stads hemsida.

Dela: