Startskott för omvandling av Hagalunds industriområde – 500 nya bostäder i en första etapp

Hagalunds industriområde omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Nu startar första etappen i utvecklingen av området med ny bebyggelse i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen i södra Hagalund. Projektet bidrar också till stadens finansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden.

Nu påbörjas den första etappen i utvecklingen av Hagalunds industriområde till en levande stadsdel. Med nya bostadskvarter, arbetsplatser och utbyggd kollektivtrafik är ambitionen att området, som ligger i anslutning till Solnavägen, ska knyta samman Solna och Stockholm. Omvandlingen av området inleds med en principöverenskommelse mellan Solna stad och Humlegården Fastigheter AB och ett planuppdrag till byggnadsnämnden, enligt beslut i kommunstyrelsen den 18 februari 2019.

– Nu inleds en omvandling av industriområdet vid Hagalund till en levande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser och förskola i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen som byggs i södra Hagalund. Samtidigt bidrar projektet till finansieringen av stadens åtagande om medfinansiering av den nya tunnelbanestationen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

500 lägenheter i första etappen

Den nya bebyggelsen kommer framför allt att omfatta bostäder, cirka 500 lägenheter, varav minst 25 procent ska vara större lägenheter för barnfamiljer. Inom bebyggelsen åtar sig Humlegården också att uppföra en förskola med 6 avdelningar och 15 LSS- eller andra sociala lägenheter.

Ny tunnelbanestation Södra Hagalund

Kommunikationerna förstärkas till området med utbyggnaden av den gula linjen från Odenplan till Arenastaden med station Södra Hagalund. Den nya tunnelbanestationen kommer att ligga centralt placerad mitt i den nya bebyggelsen.

Medfinansierar ny tunnelbana

Projektet bidrar även till att finansiera stadens åtagande om medfinansiering i utbyggnaden av tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula tunnelbanelinjen. Totalt förväntas projektet bidra med cirka 57 miljoner kronor till stadens medfinansiering om totalt 650 miljoner kronor. Tidigare har Veidekke bidragit med 100 miljoner, i köpeskillingen för stadens mark, och Vasakronan med cirka 110 miljoner kronor till stadens medfinansieringav den nya tunnelbanestationen.


Dela: