Mät radon för en god inomhusmiljö

Säsongen för radonmätning är här. Under eldningssäsongen från 1 oktober – 30 april uppmanar Solna stad till radonmätning. I vissa fall är det t.o.m. en skyldighet, till exempel för fastighetsägare till flerbostadshus som tidigare inte har gjort någon mätning eller där värden överstigit riktvärden. Avsikten med att mäta radon är att bidra till en god inomhusmiljö för boende i Solna.

Radon – varför mäts det?
Radon förekommer naturligt i både berggrund och jordarter, och den vanligaste källan till radon i bostäder är just marken under och runt om huset. Även husets byggnadsmaterial (blåbetong) kan utgöra en källa. Eftersom studier visat på samband mellan radonhalten i bostad och risken att utveckla lungcancer genomförs mätningar i bostäders inomhusluft. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostadens inomhusmiljö uppfyller gällande lagkrav, och att mätningar genomförs.

Hur går det till?
Radon uppmäts under minst två månader från den 1 oktober till den 30 april. Mätdosor kan beställas från ett ackrediterat mätlaboratorium, och ska placeras ut i minst två rum i bostaden. Se mer information här!

Vilka behöver genomföra en mätning?
Fastighetsägare till flerbostadshus som tidigare inte har uppmätt radon eller tidigare har uppmätt radonhalter som överskrider riktvärdet 200 Bq/m3 inomhusluft i bostäder ska utföra radonmätningar och inkomma med mätresultat till miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna stad senast den 1 juni 2019. Radonbidrag kan sökas i vissa fall, läs mer här!

Dela: