450 nya bostäder och ny förskola i Huvudsta

Nya bostadskvarter med 450 lägenheter, LSS-bostäder och förskola byggs i Huvudsta, vid entrén till Solna från sydväst. Samtidigt utvecklas Solnaverket för att möta ett växande behov av hållbar fjärrvärme. Nu går de två planförslagen ut på granskning.

Bild av ny bebyggelse i Huvudsta

Fyra nya bostadskvarter ska byggas i Huvudsta, med cirka 450 nya bostäder, LSS-bostäder och en förskola samt lokaler för butiker och service för en tryggare centrumkänsla. Tre av kvarteren uppförs längs Huvudstaleden och ett punkthus uppförs längs Alphyddevägen. Inom kvarteret längst i söder finns en högdel på elva våningar som tillsammans med Solnaverkets torn ska skapa en port in till Solna från sydväst.

– Förslaget till detaljplan har anpassats efter de synpunkter som kom in under samrådet. De nya kvarteren skapar en god inre stadsstruktur och bidrar dessutom som bullerskydd för befintlig bebyggelse, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Fasad på ny bebyggelse i Huvudsta

Närhet till tunnelbana, grönområde och stränder

De nya kvarteren byggs i ett område med närhet till två tunnelbanestationer, Huvudsta och Solna strand, men också tillgång till grönområden och stränder. Utöver garage under de nya husen kommer en parkeringsbyggnad att uppföras för att tillgodose behovet av parkering i området.

Utveckling av hållbar fjärrvärme

Detaljplanen för bostäderna i kvarteret Huvudsta 3:1 samordnas med detaljplanen för kvarteret Krukmakaren, som rör utvecklingen av Solnaverket och den utbyggnad som ska möta det växande behovet av hållbar värme och kyla från såväl boende som företag.

Planförslag på granskning

Beslut fattades i byggnadsnämnden den 17 april 2019. Miljö- och byggnadsförvaltningen får nu i uppdrag att göra planförslagen för Huvudsta 3:1 och Krukmakaren tillgängliga för granskning, tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Dela: