Beställ kartor

Du kan beställa detaljerade kartor över Solna i digital form eller i pappersformat. Regelbundet görs också flygningar över Solna för att flygfotografera marken. Solna stad sammanställer även ledningskartor som visar var det finns nedgrävda ledningar i marken. Nedan följer en lista över kartor som Solna stad framställer. För priser, se dokument "Kart och mäts taxor 2019" till höger.

Karta

Skala

Baskarta För planering, projektering och byggande med mera.

1:400-1:2000

Cykelkarta Gratis, finns att ladda ner här till höger.

1:2000

Fastighetskarta Enkel karta med den officiella fastighetsindelningen.

1:400-1:4000

Förrättningskarta Redovisar tillsammans med beslut och protokoll slutresultatet av en lantmäteriförrättning, det vill säga när man till exempel styckar eller slår ihop mark.

1:400-1:2000

Grundkarta Underlag till detaljplansförslag.

1:1000

Nybyggnadskarta ligger till grund vid ansökan om bygglov.

Det finns olika typer av nybyggnadskarta. Kontakta gärna bygglovshandläggare innan beställning av nybyggnadskarta för besked om vilken typ av karta som krävs för just din ansökan. Se även infobladet till höger. Blankett för beställning och avgiftsberäknare finns till höger.

1:400

Här hittar du information om flygbilder.

Dela: