Nu byggs Karolinska - så här påverkas du

Arbetena med att bygga Nya Karolinska Sjukhuset i Solna har startat. I samband med det byggs Karolinska vägen om, och trafikomläggningar på Solnavägen kommer att genomföras.

Arbetena med att bygga om Karolinska vägen beräknas i ett första skede till största del vara färdigställda under 2010. Framkomligheten kommer att vara starkt begränsad under byggtiden med tidvis bara ett körfält öppet på delsträckor.

Nytt övergångsställe
På Solnavägen läggs trafiken om till följd av byggnadsarbeten med det nya sjukhuset. En del av gång- och cykelvägen på sträckan utmed Karolinska sjukhusområdet kommer att vara avstängd under en längre tid. Vidare kommer ett nytt signalreglerat övergångsställe att anläggas över Solnavägen mitt på sträckan för att underlätta tillgängligheten för gc-trafiken.

Nya bygginfarter kommer att öppnas på sträckan vilket medför en ny körfältsindelning med vänstersvängande trafik som idag inte sker på denna sträcka.

Framkomligheten på Solnavägen påverkas
Trafikomläggningen på Solnavägen kommer att ändras över tid och när väl sjukhuset står färdigt om ca 5 år kommer även Solnavägen att byggas om. Under de kommande åren påverkas framkomligheten på Solnavägen av de byggnadsprojekt som planeras på båda sidor om vägen. Även arbetena med Norra Stationsområdet i Stockholm kommer att påverka trafiken på Solnavägen.

Trafikomläggningar i två etapper
De närmast förestående trafikomläggningar som kommer att ske på Solnavägen under 2010 redovisas i två dokument här intill. Den första omläggningen påbörjas i juni och är gällande fram till i oktober när nästa genomförs. När nya trafikomläggningar blir aktuella presenteras de här.

Rampen från Klarastrandsleden stängs
Under juni kommer Trafikverket att i samband med arbetena med överdäckning av Norra Länken stänga av rampen från Klarastrandsleden upp på Solnabron. Mer information om Trafikverkets arbeten finns på deras hemsida.

Redan i augusti stängs gång- och cykelvägen på Solnavägens östra sida mellan Tomtebodavägen och det nya övergångsstället mitt på sträckan utmed KI-området. Detta till följd av byggnadsarbeten med Hälsans Hus och nya aulan.

Sprängningsarbeten
Sprängningsarbeten har påbörjats inom KI-området och trafiken stängs av under två sprängningstillfällen vilka är förlagda till kl 10.00 och kl 14.00 måndag till torsdag. Sprängningsarbeten kommer att utföras inom samtliga projekt framöver.


Det nya sjukhuskomplexet omfattar närmare 300 000 m² bruttoarea, vilket motsvarar ca 30 hötorgsskrapor. Projektets storlek framgår av bilden som visar sjukhuset jämfört med Gamla Stan i Stockholm.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia