Lövstädning

Under hösten faller mycket löv på stadens gator och torg. Löven behöver tas om hand för att inte orsaka halka och skräpa ner. Här hittar du information om hur lövstädningen fungerar i Solna och vilka tider som gäller för städningen.

Bild på lövstädning

Så går Solnas lövstädning till

Parker

På stadens gräsmattor hackas löven sönder som ger näring till gräset. Inga samlingar eller högar av löv ska ligga kvar på stadens gräsmattor i parker. I rabatter och runt buskar får löv ligga kvar, men inte heller här i några högar.

Gata

På stadens gator och trottoarer tas löven kontinuerligt bort i samband med gatans servicedagar.Ytorna omkring stadens förhyrda parkeringsplatser städas från löv. Ansvaret för att städa inom sin parkeringsruta ligger på hyresgästen.

Stadens gång- och cykelvägar städas kontinuerligt från löv under säsongen.

Naturmark

Med naturmark avses exempelvis skog och stadens naturreservat. Här lämnas löven kvar och ingen lövstädning utförs.

Förskolor, skolor, äldreboenden mm

Även på gräsmattor inom stadens fastigheter hackas löven sönder. Inga samlingar eller högar av löv ska ligga kvar på gräsmattor inom stadens fastigheter. I rabatter och runt buskar får löv ligga kvar, men inte i några högar.

Preliminär tidplan lövstädning 2018

  • För lövstädning i parker och inom stadens fastigheter har arbetet kunnat påbörjas något tidigare än planerat, närmare bestämt under vecka 39 då vädret så tillåtit. Målsättningen är att städningen ska vara avslutad den 30 november.
  • Lövstädningen på gator och trottoarer utförs kontinuerligt i samband med att gatan har servicedag och fram till dess att vinterunderhållet tar vid.
  • Lövstädningen är väderberoende vilket kan påverka tiderna för avslutat arbete. Löv som faller efter den 30 november tar vi hand om så fort som möjligt, om inte snö eller frost hindrar arbetet.

Så här kan du hjälpa till

Även om ansvaret för lövstädningen ligger på staden är det viktigt att vi alla hjälps åt för att få en så effektiv och bra lövstädning som möjligt. Du kan hjälpa till genom att:

  • Inte blockera vägen eller trottoaren. Respektera gatans servicedagar då parkeringsförbud råder. Gator fria från fordon är en förutsättning för att lövstädningen ska gå att utföra.
  • Vid städning av löv från egen tomt och utfart – se till att löven inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
  • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från egen tomt.

Så gör du en felanmälan

Behöver du uppmärksamma skador eller fel som uppstått till följd av lövupptagningen kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Du kan också höra av dig till stadens kontaktcenter på nummer 08-746 10 00. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Dela: