Snö och halka

När vinterväglag råder ska såväl stadsgator som mindre gator och cykelbanor snöröjas och halkbekämpas. Här har vi samlat information och vanliga frågor om snöröjning och halkbekämpning i Solna.

Så går snöröjningen av Solnas gator till

Stadens gång- och cykelstråk är prioriterade för snöröjning, samt vägar med genomfarts- och kollektivtrafik. På prioriterade körvägar samt gång- och cykelstråk ska snöröjning utföras när snödjupet är tre centimeter. För stadens övriga bilvägar startar plogbilarna arbetet när snödjupet är fem centimeter. Vid risk för halka startar halkbekämpningen direkt, oavsett tid på dygnet. På gång- och cykelvägar består halkbekämpningen främst av sandning. Staden snöröjer och halkbekämpar majoriteten av trappor runt om i staden.

Stadens huvudstråk för gång och cykel kommer att sopas rena från snö och halkbekämpas med en saltlösning som sprutas ut över vägen. Detta för bästa möjliga effekt och framkomlighet.

Karta över prioriteringar
Om du vill se vilka som är de prioriterade körvägarna samt gång- och cykelvägarna i staden, se relaterade länkar till höger. När du är inne i kartan syns en förklaring till höger. För att se exakt när vägen/gång- eller cykelbanan snöröjs enligt avtal, klickar du på informations i-et och markerar en punkt i kartan.

Bortforsling av snöhögar

Solna stad ser löpande över de snöhögar som är utplacerade i staden och beställer bortforsling utefter placering och storlek. Entreprenören meddelar också om de ser att behov uppstår och staden beställer då bortforsling. Men i regel sker bortforsling endast omedelbart/automatisk på så kallade prioriterade områden. Så om snöhögarna inte utgör trafikfara eller intrång på annans mark så kan de ligga kvar under en period.

Prioriterade områden är bland annat ytor vid Karolinska sjukhuset, Tvärbanans stationer och bussterminalen vid Solna centrum. Dessutom prioriteras snöhögar i stadsdelar där det är trångt i gaturummet och/eller många människor som rör sig. I dessa områden får inga snövallar/högar finnas kvar efter genomförd plogning. Att ta bort alla snöhögar i staden som bildas efter plogning skulle kosta stora belopp och vi behöver göra en avvägning. Mindre snöhögar brukar nötas eller smälta bort, men en del större kan behöva forsla bort inför grusupptaget. Bortforsling av snöhögar ingår inte per automatik vid servicedagar.

Servicedagar

Servicedagar inträffar varannan vecka på stadens gator. Det gör tät städning och vinterunderhåll möjligt. Vintertid genomförs det främst snöröjning och halkbekämpning under servicedagarna. Det är viktigt att servicedagarna respekteras, för står fordon parkerade på en gata när det är servicedag kommer inte plogbilen att kunna snöröja och snö och is kommer att ligga kvar på gatorna. Här kan du se när de olika servicedagarna infaller.

Skolor och förskolor

Vid snöröjning och halkbekämpning på stadens skolor och förskolor prioriteras fastighetens huvudingång. Resterande delar av gårdarna kan hanteras vid senare tillfällen under samma dag. Motsvarande prioritering görs även kring stadens vård- och omsorgsboenden samt kultur- och fritidsfastigheter.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is. Snö och halka kan bland annat påverka din sophämtning och ställer därför krav på dig som fastighetsägare. Renhållningsfordon är stora och tunga, och en framkomlig väg krävs för att sophämtning ska kunna ske. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda följande punkter vid snö och halka:

 • Skotta och sanda fram till soprum och platser där sopkärl finns
 • Öppna upp snövallar
 • Håll fri väg mellan kärlet och gatan
 • Skotta runtom underjordbehållare och sopa av snön som ligger på locken
 • Skotta i anslutning till kommunal mark eller gata som gränsar till din fastighet

Extremt väder

Vid så kallat "extremt väder" undantas kvalitetskraven för snöröjningen som redovisas ovan. Extremt väder inträffar vid snöfall som ger mer än 35 cm snö vid noll grader eller vid 50 cm snö vid minus 10 grader.

Potthål

Potthål är ett eller flera hål i vägbanan som uppkommer när vägbanan underminerats underifrån. Potthålen uppstår oftare i kallt klimat, genom att vatten i vägkroppen sväller när det fryser till is. När potthålet väl har bildats växer det genom att material fortlöpande rivs loss ur vägbanan.

De felanmälningar av potthål som inkommer till stadens kontaktcenter granskas dagligen. I de felanmälningar där dokumentation i form av bild medföljer kan potthålet analyseras snabbare och i de fall där åtgärd behövs skickas till ansvarig entreprenör för utförande. De potthål som är extra känsliga, på grund av exempelvis storlek eller djup, markeras så forts som möjligt för att bilister på bästa sätt ska kunna undvika dessa.

Under vår, sommar och höst åtgärdas potthål med hjälp av att de fylls igen med asfaltslösning. Vintertid kan en tillfällig lagning göras med grus eller liknande material, då potthål inte kan åtgärdas enligt normal standard under perioder med mycket snö och is.

Så här kan du hjälpa till

Även om ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gator och allmänna platser ligger på staden är det viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt. Du kan hjälpa till genom att:

 • Inte blockera vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram. Respektera servicedagarna på stadens bilvägar.
 • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
 • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt.
  Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta cykelbanor och större trafikleder först.
 • Använd gärna sanden i de lådor som staden placerat ut, för att själv minska risken för halka på din tomt. Här finns sandlådorna placerade. (PDF-dokument, 5,0 MB)

Så gör du en felanmälan

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs! Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter.

Du kan också ringa till stadens kontaktcenter på nummer 08-746 10 00.

Du hittar mer information under "Frågor och svar".

Dela: