Trafikanordningsplan (TA-plan)

Vill du ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan) inom Solna? Här hittar du information om hur ansökan går till samt vilka regler och avgifter som gäller.

Exempel på ta-plan

Så ansöker du om TA-plan

 • Fyll i och spara blanketten "Ansök om TA-plan" som du hittar här till höger.

Mer om ansökan
Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten så att handläggningen av ansökan kan ske utan att kompletterande uppgifter behöver hämtas in av staden i efterhand. En komplett ansökan kortar handläggningstiden. Handläggningen av TA-planer är ca 4 veckor.

 • Observera att du i samband med att ifylld ansökan skickas in till staden samtidigt har tagit del av och accepterat de villkor som gäller för ansökan om TA-plan i Solna stad. Du hittar information på solna.se/markupplatelser om vad som gäller stadens regler och anvisningar för markupplåtelse, schakttillstånd, TA-plan, byggskyltar, avgifter, viten och exempelritning.
 • Stora avstängningar eller avstängningar som berör busstrafik kan innebära längre handläggningstid.
 • En trafikanordningsplan beviljas på max sex månader. Utföraren måste ansöka om förlängning ifall arbetet pågår längre än sex månader.
 • En trafikanordningsplan ska lämnas in per arbetsplats/arbetsområde.
 • Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av utföraren och beviljad av Solna stad innan arbetet får påbörjas. Om arbete pågår utan beviljad trafikanordningsplan kommer sanktionsavgifter att tas ut. Kopia av beviljad trafikanordningsplan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Regler

Den som har fått i uppdrag att utföra ett arbete på allmän gatumark är skyldig att följa nedanstående regler:

 • Under arbetet ska snöröjning och halkbekämpning där normala underhåll med kommunens fordon inte kan ske, skötas av utföraren under tillståndstiden.
 • Utföraren ska hålla disponerat område i så välordnat skick som med hänsyn till arbetet är möjligt samt se till att rengöring sker varje dag efter arbetstidens slut av såväl gång- och cykel som körbana vid arbetsplatsen och andra närliggande områden, där nedskräpning kan hänföras till pågående arbeten. Utföraren ansvarar för att ta hand om eventuell nedskräpning inom arbetsområdet. Dessutom ansvarar utföraren för att ta hand om renhållningen utanför och direkt anslutning till arbetsområdet.
 • Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast sista dag då trafikanordningsplanen gäller. Om inte vägmärkena har återställts kan utföraren komma att debiteras för Solna stads merkostnader för att återställa vägmärkena.
 • Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning, brister i beläggning, brister i skyltar, osv. regleras av Solna stad och debiteras utföraren, alternativt kan utföraren uppmanas att hantera skadan. Solna stad kontrollerar stickprovsmässigt utförd utmärkning. Om denna inte överensstämmer med godkänd trafikanordningsplan eller om sådan plan saknas kan Solna stad omedelbart stoppa arbetet och på utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.
 • Utmärkningsansvarig ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.
 • En för- och efterbesiktning av arbetsplatsen ska göras. Utföraren kallar till detta. Om TA-planen bedöms innebära hög risk, eller berör huvudvägnätet, skall utföraren i samband med TA-planens ikraftträdande kallas till särskild syn, för att bedöma faktiska trafikkonsekvenser på plats
 • Samtliga kommunala anläggningar (trafiksignaler, mm) inom arbetsplasten ska fungera.
 • Tillfälliga vägar ska förses med asfalt och tillfällig belysning i samråd med Solna stad.
 • Körplåtar ska kantfyllas med asfalt, gäller samtliga kanter.
 • För att allmänheten ska ha kännedom och förståelse för arbeten som utförs i stadsmiljön tas bygg- och informationsskyltar fram. Skyltarna tas fram och levereras till byggplatsen av Solna stad. Utföraren ansvarar för att montera skyltarna på plats och bekostar skyltningen. Det är även utföraren som är ansvarig för att ta ner skyltarna och lämna till återvinningscentral när arbetet är avslutat. Utföraren ansvarar också för att rengöra skyltar från eventuell skadegörelse som klotter. Byggbolag i egenskap av byggherre ges frihet att utforma skylten utifrån sin egen grafiska profil. Oavsett vilken grafisk profil byggherren har ska alltid skyltens sidfot se likadan ut (vit bakgrund med texten "I samarbete med" i typsnittet Helvetica Neue och med Solna stads logotype i färg). Kontakta Solna stad för vägledning kring grafisk utformning.
 • Om TA-planen bedöms innebära hög risk, eller berör huvudvägnätet, ska utföraren kunna åläggas att inkomma med trafiksimulering
 • Daglig tillsyn av arbetsområdet som TA-planen omfattar ska göras och dokumenteras av utföraren

Taxa och sanktionsavgifter

 • Se fil till höger
 • Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, tas inga avgifter ut. När räddningstjänst eller polis inte inblandade vid akuta trafikomläggningar utgår avgift som vid olovliga trafikavstängningar. Därefter vidtar normal avgiftsmodell.
 • Vid generella TA-planer som innefattar flera trafikregleringar kan avgift utgå som för en TA-plan. Kontoret bedömer när detta är lämpligt.

Akuta arbeten

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen trafikanordningsplan.

Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljad och handlagd trafikanordningsplan. Om inte ansökan om trafikanordningsplan görs utgår sanktionsavgift som vid trafikavstängning utan godkänd trafikanordningsplan.

Dela:

Nya dataskyddsförordningen, GDPR

Solna stad blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten. skickats och tagits emot (enligt dataskyddsförordningen, GDPR). För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till vår hemsida: www.solna.se/gdpr