Frågor och svar

Gator och torg

 1. Hur fungerar lövstädningen på hösten?

  Under hösten faller mycket löv på stadens gator och torg. Löven behöver tas om hand för att inte orsaka halka och skräpa ner. Läs här om hur lövstädningen fungerar i Solna och vilka tider som gäller för städningen via denna länk

 2. Hur halkbekämpas gatorna?

  För att undvika halka på gatorna används saltlösning och sand. Halkbekämpning utförs vid behov samt alltid i samband med snöröjning.

 3. Vad gäller för bortforsling av snö?

  Snövallar eller snösträngar får inte förekomma vid busshållplatser (gäller även ståytor), parkeringsplatser för rörelsehindrade, övergångsställen, korsningar, anslutningar mot parkvägar, trappor, återvinningsstationer, vårdcentraler och omvårdnadsboenden.

 4. Vad gäller kring snövallar?

  Snövallar på gatumark uppstår när vägar plogas och det står fordon parkerade så snöröjningsfordonet inte kan lägga snövallen mot trottoarkanten. Snöröjningsfordonen försöker lägga så lite snö som möjligt mot parkerade fordon men vid större mängder snö kan det bli en kraftig snövall.

  Snövallarna får fordonsägarna själva skotta sig genom om de är hindrande. Snövallar kommer att ligga kvar mellan plogad gata och bilarna till servicedag infaller. På servicedagarna ska snövallarna plogas in till trottoarkant. Ofta blir det en nerkörd iskant kvar där snövallen legat som inte går att ploga bort.

  Står det fordon kvar på servicedagarna kan inte en fullständig justering av snövallarna ske på gatumarken. Snöröjningsfordonen behöver ha minst 2 meter fritt mot ett fordon för att inte riskera att skada fordonet när snövallarna trycks bort.

  Snövallar i korsningar och andra platser där de innebär fara eller orsakar trafikproblem tas bort vid efterarbeten som sker efter en färdig snöröjningsinsats. Snövallar framför infarter till fastigheter åligger respektive fastighetsägare att själva bryta igenom.

  Snövallar på gång och cykelbanor läggs på sidan av ytan och kommer att få ligga kvar tills de töar bort. Där dessa korsar eller mynnar ut till gata skall snövallarna reduceras så en säker trafikmiljö finns.

  Skulle det bli mycket snö efter upprepade snöfall finns möjlighet att beställa bortforsling av snön. Detta sker bara restriktivt då det är begränsat med snötippar inom kommunen och vissa huvudstråk prioriteras vid snöbortforsling.

 5. Vilka gator och vägar ansvarar staden för?

  Solna stad ansvarar för snöröjningen på de flesta vägar i staden med undantag för Trafikverkets vägar, exempelvis E18 och E4.

 6. Varför används inte salt för halkbekämpning på alla vägar?

  Salt används i halkbekämpningen på prioriterade körvägar och huvudstråk för gång och cykel. I övrigt används främst stenflis eller grus som ibland kan ha viss inblandning av salt. Det finns flera orsaker till att enbart salt inte används överallt. Beroende på väderförhållande kan stenflis/grus vara bättre som halkbekämpning än salt. Saltet har också en negativ påverkan på miljön.

  Vägsalt används för att kemiskt smälta bort snö/is genom att saltet sänker fryspunkten på vatten och hindrar vattenmolekylerna att binda sig och bilda iskristaller. Fördel är också om vatten (snö/is) och salt rörs om då och då genom att bil/cykeldäck rör runt i blandningen. Är blandningen stilla så fryser den lättare till när temperaturen sjunker. Det är därför vägsalt gör mer nytta på körbanor än på gång- och cykelbanor.
  Fördelar med salt:

  • En yta som saltas hindrar snö/vatten att frysa till vid 0 grader och kan hindra frysning ner till ett antal minusgrader.
  • Att salta på en yta som har snö/is smälter detta till fritt vatten.

  Nackdelar med salt:

  • Saltet verkar ner till cirka 5-6 minusgrader, sedan fungerar det inte längre.
  • Vid regn efter saltning späs saltet ut eller flyter bort med regnvattnet.
  • Smält snö och is bildar fritt vatten på ytan, om detta vatten inte kan rinna av ytan fryser det till igen vid sjunkande temperatur.
  • Salt på en frusen yta som sandats innebär att utlagd sand/kross hamnar i det fria vattnet och fryser detta till vid sjunkande temperatur ligger all sand/kross infrusen i den nya isbildningen.
  • Saltet (saltmolekylerna) finns alltid kvar och när vattnet rinner bort förs dessa med. Saltet är negativt för miljön. Alla växter påverkas negativt av salt i jorden. Växternas närings- och vattenupptagning påverkas negativt, i värsta fall kan det leda till att växten dör.
  • Saltet påverkar metaller så att de rostar lättare. Detta påverkar därmed alla fordon som får vägsalt på sig men också installationer i vägmiljön, brokonstruktioner, skyltar/stolpar och andra metallföremål.
 7. Vem ansvarar för snöröjning på trottoarer och garageinfarter?

  Fastighetsägaren ansvarar för att snö tas bort från trottoaren inom fastighetsgränsen.

 8. Får man använda vintersandlådorna?

  Ja. Omkring 120 vintersandlådor finns utplacerade runt om i Solna under perioden 15 oktober till 15 april. Använd gärna sanden för att själv minska risken för halka.

 9. Vem beslutar när snöröjning ska utföras?

  Servicenivåerna för Solnas avtal om snöröjning beslutas av stadens politiker. Läs om när snöröjning utförs och vilka servicenivåerna är på webbsidan Snö och halka.

 10. Vad innebär det att Solnas huvudstråk för gång och cykel sopsaltas?

  Stadens huvudstråk för gång och cykel sopsaltas vintertid för att göra det lättare att ta sig fram. Metoden "sopsaltning" innebär att vägbanan först borstas ren från snö. Därefter sprids en saltblandning ut på vägen. Blandningen består av 22 procent salt och resten är vatten. Saltblandningen syns inte som vanliga saltkorn gör men är en effektiv metod för att halkbekämpa vägbanorna.

  Är det för kallt väder kan inte saltblandningen användas eftersom det då finns risk att bladningen i sig fryser och förvärrar situationen. Vid sträng kyla (omkring 15-20 minusgrader) kan endast sandning göras.

  Här kan du läsa mer om snöröjning och se vilka vägbanor som är prioriterade huvudstråk i Solna.

 11. Hur bestäms vilka entreprenörer som snöröjer åt kommunen?

  Solna stad utför upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Staden sätter upp lägsta godtagbara nivå för tjänsten, sedan genomförs upphandling och den entreprenör som uppfyller servicekraven och dessutom har lägst pris får uppdraget.

 12. Kan jag lägga snön på gatan och låta traktorn ta upp den?

  Du får inte lägga ut snön på gatan eller på plogvall utan att först på egen bekostnad ha anlitat någon som direkt kan forsla bort snön.

 13. När tas sanden upp från gatan där jag bor?

  All sandupptagning på övriga körvägar (enligt VT1) utförs i samband med servicedagarna. Har din gata ingen servicedag så kommer gatan att sopas i samband med närliggande gator som har servicedag. Gatan kommer att skyltas upp 2dagar innan parkeringsförbud råder.

 14. Varför grovsopas inte gatan där jag bor?

  Grovsopning är dyrt utan därför utförs det endast på torg och platser där mycket folk rör sig om vädret tillåter detta tidigare än april.

 15. Dammar det när gatorna sopas rena från sand?

  Om det är risk för damm så ska gatorna bevattnas innan sopningen utförs. Dock finns det alltid risk för lite damm i samband med att maskinerna rör runt i sanden.

 16. Hur kan jag bidra till att gatorna blir fria från sand?

  Se till att din bil, MC eller cykel står parkerad så att den försvårar sopningen. Alla gator ska vara utrymda på servicedagarna eller enligt den skyltning som kommer att ställas upp då servicedag saknas.

 17. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare för sandupptagning?

  Som fastighetsägare är du ansvarig för att inte sopa ut sand som finns på din tomtmark på stadens gator eller gångvägar.

 18. Hur felanmäler jag trasiga skyltar?

  Felanmälan av trasiga skyltar sker via stadens kontaktcenter, antingen på telefonnummer 08-746 10 00 eller via https://kc.solna.se/formular/forms/felanmalan.

 19. Hur felanmäler jag dålig målning av vägmarkeringar och övergångsställen?

  Felanmälan av dålig målning av vägmarkeringar eller övergångsställen sker via stadens kontaktcenter, antingen på telefonnummer 08-746 10 00 eller via https://kc.solna.se/formular/forms/felanmalan.

 20. Hur felanmäler jag "potthål" i stadens gator?

  Felanmälan av "potthål" sker via stadens kontaktcenter, antingen på telefonnummer 08-746 10 00 eller via https://kc.solna.se/formular/forms/felanmalan.

 21. Hur lång tid tar det innan ett "potthål" är åtgärdat?

 22. Hur följer staden upp att entreprenören följer avtalen som finns för drift och underhåll?

  För att säkerställa den service entreprenören har åtagit sig att utföra har staden så kallade driftmöten. Vid driftmötena går vi igenom läget och tittar på hur det ser ut i hela Solna. Vi åker även ut och tittar på plats och gör bedömningar – de här besöken är framför allt baserade på vad som kommer in till stadens felanmälan.

  Därutöver gör staden stickprovskontroller utifrån de rapporter som kommer in från entreprenören rörande åtgärder som utförts.

 23. När måste jag ansöka om markupplåtelse?

  Använder du eller din verksamhet Solnas mark måste du söka markupplåtelse. Markupplåtelse behöver du bland annat söka för byggbodar, byggetablering, byggnadställningar, tillfälliga försäljningar, loppmarknader eller dylikt.

 24. Hur ansöker jag om markupplåtelse?

  Ansökan om markupplåtesle gör du hos Polismyndigheten i Stockholms län.

 25. När måste jag ansöka om schakttillstånd?

  För att få schakta inom allmän plats krävs ett schakttillstånd. Schaktning för ledningar förutsätter att det finns en samlingskarta och att staden beviljar ett schakttillstånd.

 26. Hur ansöker jag om schakttillstånd?

  Till ansökan om schakttillstånd ska följande handlingar bifogas (samtliga ritningar behöver vara skalenliga och baseras på skalenlig grundkarta som är beställd från staden). Skalenlig ritning med planerat arbetsområde ska finnas inritat.

  1. Skalenlig ritning med planerad trafikavstängning inritad (TA-plan).
  2. Tillräckligt antal fotografier som visar hela arbetsområdet.
  3. Kopia av avtal med staden omfattande arbetena.
  4. Tidsplan för arbetena.
  5. Utsedd entreprenör för schakt- och återställningsarbetena.
  6. Teknisk beskrivning och mängdbeskrivning för återställningsarbetena.
  7. Förslag på informationsskylt och förslag på dess placering.

  Här hittar du ansökan (Word-dokument, 44 kB).

Dela: