Exempel på skador

Skada på fordon eller person

Solna stad har i uppdrag att hålla de allmänna statliga vägarna i ett tillfredsställande skick, men vi ansvarar inte för allt som sker på och längs vägarna.

När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Även om Solna stad och dess entreprenörer inspekterar alla vägar regelbundet händer ändå att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller pågående arbeten. För att skadestånd ska kunna betalas ut krävs dock att vi eller vår entreprenör orsakat skadan genom vårdslöshet (se exempel).

Reparation

Har du drabbats av en skada måste du kunna visa den, men ditt ersättningsanspråk bedöms oavsett om du har reparerat skadan eller inte. Spara därför alltid kvitton, foton eller annan dokumentation.

Personskador

Personskador hanteras olika beroende på hur de uppstått. Om skadan har uppstått när du har kört bil eller motorcykel (i följd av trafik) hanteras ärendet genom fordonets trafikförsäkring.

Om skadan har uppstått när du går eller cyklar gör vi en utredning och lämnar därefter ärendet till av staden upphandlad oberoende försäkringspart för beslut. Det gör att handläggningstiden för personskadeärenden kan bli längre.

 1. Om du kör ner i en grop/hål (potthål) i vägbanan

  Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får entreprenören kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Det är mycket ovanligt att sådana här skador ersätts.

  För att du kunna ska få ersättning för skada till följd av att du har kört ned i en grop krävs att den betraktas som trafikfarlig, samt att Solna stad har känt till gropen men inte åtgärdat eller varnat för den inom rimlig tid.

 2. Skada vid trafikarbete, vägarbete, byggnation

  Solna stad som kommun godkänner Trafikanordningsplaner, Markupplåtelser och/eller schakttillstånd. Detta görs för att säkerställa bland annat fakta om ett vägarbete, ledningsdragning och hur det ska märkas ut. Vi godkänner eller avslår en ansökan, det är entreprenören som utför arbetet som säkerställer att det går till enligt ansökt plan. På grund av olika förutsättningar så kan arbetet dra ut på tiden, det kan exempelvis vara problem med grundläggning, oförutsedda läckor, kablage eller liknande.

  Vid arbete ansvarar den som gräver (entreprenören) för att lagar och förordningar följs, via en schaktansökan. Dessutom krävs alltid en godkänd trafikanordningsplan om arbetet påverkar bil, gång- eller cykeltrafiken.

  Det är den sökande entreprenören som är ansvarig vid en eventuell skada och Solna stad vidhåller att eventuella ersättningsanspråk i detta ärende ska riktas till ansvarig entreprenör.

 3. Om du halkar

  Vinterväghållning sker på flera platser samtidigt, det är dock omöjligt att stadens entreprenör saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av stadens gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer upprättas.

  För att staden ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste staden haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos.

 4. Om du snubblar

  En förutsättning för att staden ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om den aktuella bristen i väglaget, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

 5. Om du kör på ett föremål på vägen

  Det händer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan anledning hamnar på vägen. Vi har ingen möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om, vilket gör att skador till följd av att du kört på ett tappat föremål mycket sällan ersätts.

 6. Om du får stenskott

  Det är mycket ovanligt att du beviljas ersättning för en skada till följd av stenskott. Ett undantag kan vara om det funnits trafikfarligt grus på vägen som vi känt till och inte tagit bort eller varnat för inom rimlig tid.

 7. Exempel på vårdslöshet

  Exempel: Solna stad har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid.

  Rimlig tid innebär att entreprenören måste få tillräcklig tid på sig att ta sig till platsen. Tiden påverkas bland annat av vilken utrustning och åtgärd som krävs, t ex behov av specialfordon och om vägen måste stängas av.

  Exempel: Solna stad inte har skyltat vid ett vägarbete som borde varit skyltat.

  På sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig. Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa körsätt och hastighet efter rådande förhållanden.

Dela: