Skadeanmälan

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse. Här kan du läsa om kommunens ansvarsförsäkring.

Om du har råkat ut för en skada (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning pga vägarbete) kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Solna stad eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du anmäler.

När en skadeanmälan kommer in görs en prövning om kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse. Detta sköts oftast av handläggare i samråd med kommunens försäkringsrådgivare.

Observera dock att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

I Trafikskadelagen står i 18 § att "den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta".
Skadelidande har således efter den en möjlighet att kräva kommunen på ersättning för sin självrisk.

Vi vill vara tydliga med att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Skadeståndsskyldigheten för Solna stad föreligger endast om det kan visas att staden genom oaktsamhet eller vårdslöshet orsakat skadan. enbart den omständigheten att den olyckshändelse har inträffat innebär inte att skadeståndsskyldighet föreligger. Skadan måste också ha skett på kommunens väg, eller på annan väg där vi utför arbeten. Vi ansvarar inte för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat föremål på vägbanan.

Det är du som drabbats av en skada som har bevisbördan. Det är därför viktigt att du fyller i skadeanmälan så noga som möjligt och bifogar bilder. Spara även kvitton och annan eventuell dokumentation. Om du inte är ägare till det fordon eller den fastighet som skadats måste du även bifoga en fullmakt som visar att du har rätt att driva ersättningskravet i ägarens ställe.

Varje fall prövas individuellt, och handläggningstiden varierar. Vi nyttjar ett oberoende försäkringsombud som lämnar ett beslut. Om du är missnöjd med beslutet har du möjlighet att ansöka om stämning mot Solna stad i allmän domstol.

Observera att du inte kan scanna och mejla in blanketten eftersom vi behöver underskrift i original

Dela:

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-mail, telefonnummer, registreringsnummer, foto och i vissa fall hälsotillstånd. Syftet med en sådan behandling är handlägga skadeanmälan och fatta beslut om eventuell ersättning.

Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande avseende namn, personnummer, registreringsnummer, adress, e-mail och telefonnummer, foto och eventuellt hälsotillstånd. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att bevaras, uppgifter om tex hälsotillstånd omfattas av sekretess.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vårt försäkringsbolag och försäkringsombud. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.