Solnas gatunamn

Solna har en lång historia som ofta återspeglas i namnen på stadsdelar, gator och byggnader. I Solna finns drygt 300 gator. Här kan du läsa mer om hur några av dessa har fått sina namn.

Många namn på gator, torg och parker i Solna har uppkallats efter personer som har levt och verkat i Solna eller på något annat sätt har anknytning till Solnas historia. Andra namn bevarar minnet av gårdar och verksamheter som kanske inte längre finns kvar.

Solnas ursprung

Sedan övergången mellan den äldre och yngre järnåldern ca 400-500 eKr finns det belägg för att människor har slagit sig ner och byggt hus och gård på Solnaöarna. Landet hade då höjt sig så mycket att en stor ö bildats - Solnö - som sträckte sig från nuvarande Bällstaviken/Råstasjön i väster till Värtan i öster. Namnet Solna kan förmodligen härledas ur Solnö. I norr avskiljdes Solnö från Järva genom den s k Fröfjärden. Den första gården på ön Solnö bör ha legat på höjden vid nuvarande Norrbackainstitutet. Samtidigt med denna byggdes den första gården i Järva, vid nuvarande Mellanjärva, som då låg på en egen landtunga. I båda dessa lägen har gravar påträffats från övergången mellan äldre och yngre järnålder, ca 400-500 eKr.

På Solnös östra del, som nuförtiden ligger inom Stockholm, anlades gårdarna Vädla, Ekeby, Väsby och Rörstrand, och i den västra delen etablerades Ösby, Bolstomta, Lundby, Huvudsta, Alby, Ottersta och Frösunda. Ösby, Bolstomta och Lundby slogs under 1600-talet samman till godset Karlberg, och Ottersta lades vid samma tid till Alby säteri.

Läs mer

Nedan kan du välja att läsa om namnen på stadsdelar, gator, torg, parker och andra företeelser inom olika delar av Solna. Har du frågor eller synpunkter kan du vända dig till Namnberedningen, se under Kontakt i högerspalten.

Bergshamra

I södra Bergshamra finns några gator och parker med memorialnamn, dvs de är uppkallade efter personer som har levt och verkat i området.

Frösunda

Under utbyggnaden av den moderna stadsdelen Frösunda har nya gator och torg som tillkommit i flera fall fått namn efter personer med anknytning till områdets tidigare historia.

Haga och Frösundavik

Strax efter sitt trontillträde 1771 köpte Gustav III prästgårdstorpet Hagen utanför Norrtull. Den lilla herrgårdsbyggnaden låg vackert intill Brunnsviken vid nuvarande Vasaslätten. Kungen anlitade 1780 Fredrik Magnus Piper, tidens stora svenska trädgårdsarkitekt, för att skapa den praktfulla engelska park, som vi i dag känner som Hagaparken.

Hagalund

Värdshuset Hagalund låg mitt emot Hagaparkens norra grindar. Närheten till Haga antyder namnets ursprung.

Huvudsta

Vissa gator I Huvudsta har namn efter gamla gårdar och hus. Andra är uppkallade efter personer som har haft betydelse för stadens utveckling.

Järva krog, Ritorp, Bagartorp och Råstahem

Av den ursprungliga bebyggelsen i området kring Enköpingsvägen finns i dag inte mycket bevarat, men minnet av torpen och gårdarna lever i namnen på kvarter och gator.

Järvastaden

I nordvästra Solna byggs en ny stadsdel, där den första etappen närmast Agnesberg är färdig.

Karolinska och Solna kyrkby

De flesta gatorna inom Karolinska Institutet har namn efter kända läkare, kirurger och forskare.

Nya Ulriksdal

Mellan norra stambanan och Uppsalavägen planeras en ny stadsdel med ca 1 500 bostäder och 125 000 m² lokaler. Området skall innehålla olika sorters bostäder i flerbostadshus och stadsradhus.

Råsunda

De flesta gatunamnen i de äldre delarna av Råsunda är kategorinamn utan större kulturhistorisk betydelse. Några intressanta namn finns dock att notera, och de nya husen i Filmstaden har samtliga fått adresser med filmhistoriska namn.

Skytteholm

Skytteholm är ett sentida traktnamn och namnet på en stadsdel i centrala Solna. Området har tidigare delvis tillhört Huvudsta, Alby och Råsunda.

Dela: