Ortnamn

Ett ortnamn kan definieras som en under en viss tid och i en viss krets av människor entydig benämning på en viss geografisk lokalitet (ortnamnskommitténs betänkande, SOU 1982:45, s. 17).

Ortnamnen indelas i två huvudkategorier. Kulturnamn är namn på objekt som är skapade eller formade av människan. Naturnamn syftar på objekt som är skapade av naturen. Ortnamnen kan delas in ytterligare i undergrupper beroende på vilken typ av objekt de avser. Gränserna mellan grupperna är ibland flytande.

Ortnamn

Kulturnamn

Naturnamn

Bebyggelsenamn Ägonamn Artefaktnamn Administrativa namn Namn på hav, sjöar, öar, uddar, vattendrag, berg, åsar, skogar, myrar och mossar, grottor, flyttblock, naturparker etc.
Namn på städer, byar, gårdar, torp, kyrkor, slott, köpcentrum, idrottsanläggningar etc. Namn på åkrar, ängar, hagar, vretar etc. Namn på gator, torg, broar, hamnar, anlagda parker, monument etc. Namn på landskap, län, kommuner, trakter, kvarter, naturreservat etc.

Traktnamn och kvartersnamn

Bland de administrativa namnen spelar traktnamnen och kvartersnamnen en viktig roll, eftersom de ligger till grund för fastigheternas beteckningar. All mark är indelad i fastigheter. Med trakt menas en grupp fastigheter som har samma namn. Fastigheterna särskiljs med ett blocknummer samt ett enhetsnummer, exempelvis Hagalund 4:1, Råsunda 2:4. Inom detaljplanelagt område får fastigheterna vanligen namn efter kvartersnamnet med tillägg av ett enhetsnummer, till exempel Banken 2, Utkiken 24.

Varför behövs namn?

Ett namn på ett område, en gata, en plats, ett kvarter eller en park är alltså ett ortnamn. Ortnamn innebär alltså inte bara namn på "orter" i mer allmänspråklig mening, dvs. samhällen och städer, utan är ett sammanfattande begrepp för alla geografiska namn: by- och gårdsnamn, kvartersnamn, sjönamn, vägnamn, åkernamn, ånamn, ängsnamn, önamn osv. Ortnamnens huvudsakliga ändamål är att klart identifiera och tydligt peka ut de positioner som behövs för att man säkert skall kunna lokalisera platser, personer och verksamheter. Ortnamnen skall alltså så väl som möjligt tjäna som orienteringsmedel. Taxi och utryckningsfordon måste snabbt kunna hitta till rätt adress.

God ortnamnssed

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf om ortnamn i första kapitlet kulturminneslagen (Lag 1988:950 om kulturminnen m.m.).

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär att

• hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
• ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
• påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
• svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra sammanhang användas i sin godkända form. Lag (2000:265).

Dela: