Lägenhetsregister

Uppgifter om Sveriges bostäder förs in i ett lägenhetsregister. Kommunen ajourhåller registret och samlar in uppgifter från dem som bygger i Solna.

Alla lägenheter i flerbostadshus skall finnas med i registret.

Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Ägare av bostadshus med flera lägenheter ska göra lägenhetsnumrering enligt en särskild standard för registret. Ägare till småhus som villor och radhus berörs i de flesta fall inte av insamlingen, eftersom uppgifter för deras bostäder vanligtvis kan hämtas från fastighetsregistret. Fastighetsägarna är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Rapportera förändringar

Till höger finns två blanketter för rapportering av nya lägenheter. Om det gäller färre än fem-sex lägenheter ska PDF-blanketten användas, annars ska Excel-filen användas.

  • PDF-blankett: Använd en blankett per adress (trapphus). Blanketten ska skrivas ut, signeras och skickas till Solna stad.
  • Excel-fil: Använd en fil per adress (trapphus). Filen ska skickas in till Solna stad digitalt med e-post.

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är inflyttade eller klara för inflyttning.

Lägenhetsnummer föreslås av byggherren och beslutas av kommunen. Numret består av fyra siffror, där de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.

Numreringen av våningsplanen börjar 10 på entréplanet och fortsätter uppåt med 11, 12 osv. Planen under entréplanet numreras nedåt med 09, 08 osv. Numreringen inom ett våningsplan börjar med 01 för den lägenhet som ligger till vänster om trappan när man kommer nedifrån och fortsätter medsols.

Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler som senare kan komma att byggas om till bostäder.

För varje lägenhet anges bostadsarea (BOA) och antalet rum. Med ett rum avses ett utrymme om minst sju m² och har direkt solljus. Kök och hygienutrymmen räknas inte som rum.

För varje lägenhet anges också vilken typ av köksutrymme den har.

Om lägenheter försvinner, på grund av rivning, ändrad användning eller sammanslagning, ska det också rapporteras. Skicka då en förteckning över numren på de lägenheter som ska avföras från registret till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dela: