Frågor och svar

Snöröjning och halkbekämpning

 1. Hur halkbekämpas gatorna?

  För att undvika halka på gatorna används saltlösning och sand. Halkbekämpning utförs vid behov samt alltid i samband med snöröjning.

 2. Vad gäller för bortforsling av snö?

  Snövallar eller snösträngar får inte förekomma vid busshållplatser (gäller även ståytor), parkeringsplatser för rörelsehindrade, övergångsställen, korsningar, anslutningar mot parkvägar, trappor, återvinningsstationer, vårdcentraler och omvårdnadsboenden.

 3. Vad gäller kring snövallar?

  Snövallar på gatumark uppstår när vägar plogas och det står fordon parkerade så snöröjningsfordonet inte kan lägga snövallen mot trottoarkanten. Snöröjningsfordonen försöker lägga så lite snö som möjligt mot parkerade fordon men vid större mängder snö kan det bli en kraftig snövall.

  Snövallarna får fordonsägarna själva skotta sig genom om de är hindrande. Snövallar kommer att ligga kvar mellan plogad gata och bilarna till servicedag infaller. På servicedagarna ska snövallarna plogas in till trottoarkant. Ofta blir det en nerkörd iskant kvar där snövallen legat som inte går att ploga bort.

  Står det fordon kvar på servicedagarna kan inte en fullständig justering av snövallarna ske på gatumarken. Snöröjningsfordonen behöver ha minst 2 meter fritt mot ett fordon för att inte riskera att skada fordonet när snövallarna trycks bort.

  Snövallar i korsningar och andra platser där de innebär fara eller orsakar trafikproblem tas bort vid efterarbeten som sker efter en färdig snöröjningsinsats. Snövallar framför infarter till fastigheter åligger respektive fastighetsägare att själva bryta igenom.

  Snövallar på gång och cykelbanor läggs på sidan av ytan och kommer att få ligga kvar tills de töar bort. Där dessa korsar eller mynnar ut till gata skall snövallarna reduceras så en säker trafikmiljö finns.

  Skulle det bli mycket snö efter upprepade snöfall finns möjlighet att beställa bortforsling av snön. Detta sker bara restriktivt då det är begränsat med snötippar inom kommunen och vissa huvudstråk prioriteras vid snöbortforsling.

 4. Vilka gator och vägar ansvarar staden för?

  Solna stad ansvarar för snöröjningen på de flesta vägar i staden med undantag för Trafikverkets vägar, exempelvis E18 och E4.

 5. Varför används inte salt för halkbekämpning på alla vägar?

  Salt används i halkbekämpningen på prioriterade körvägar och huvudstråk för gång och cykel. I övrigt används främst stenflis eller grus som ibland kan ha viss inblandning av salt. Det finns flera orsaker till att enbart salt inte används överallt. Beroende på väderförhållande kan stenflis/grus vara bättre som halkbekämpning än salt. Saltet har också en negativ påverkan på miljön.

  Vägsalt används för att kemiskt smälta bort snö/is genom att saltet sänker fryspunkten på vatten och hindrar vattenmolekylerna att binda sig och bilda iskristaller. Fördel är också om vatten (snö/is) och salt rörs om då och då genom att bil/cykeldäck rör runt i blandningen. Är blandningen stilla så fryser den lättare till när temperaturen sjunker. Det är därför vägsalt gör mer nytta på körbanor än på gång- och cykelbanor.
  Fördelar med salt:

  • En yta som saltas hindrar snö/vatten att frysa till vid 0 grader och kan hindra frysning ner till ett antal minusgrader.
  • Att salta på en yta som har snö/is smälter detta till fritt vatten.

  Nackdelar med salt:

  • Saltet verkar ner till cirka 5-6 minusgrader, sedan fungerar det inte längre.
  • Vid regn efter saltning späs saltet ut eller flyter bort med regnvattnet.
  • Smält snö och is bildar fritt vatten på ytan, om detta vatten inte kan rinna av ytan fryser det till igen vid sjunkande temperatur.
  • Salt på en frusen yta som sandats innebär att utlagd sand/kross hamnar i det fria vattnet och fryser detta till vid sjunkande temperatur ligger all sand/kross infrusen i den nya isbildningen.
  • Saltet (saltmolekylerna) finns alltid kvar och när vattnet rinner bort förs dessa med. Saltet är negativt för miljön. Alla växter påverkas negativt av salt i jorden. Växternas närings- och vattenupptagning påverkas negativt, i värsta fall kan det leda till att växten dör.
  • Saltet påverkar metaller så att de rostar lättare. Detta påverkar därmed alla fordon som får vägsalt på sig men också installationer i vägmiljön, brokonstruktioner, skyltar/stolpar och andra metallföremål.
 6. Vem ansvarar för snöröjning på trottoarer och garageinfarter?

  Fastighetsägaren ansvarar för att snö tas bort från trottoaren inom fastighetsgränsen.

 7. Får man använda vintersandlådorna?

  Ja. Omkring 120 vintersandlådor finns utplacerade runt om i Solna under perioden 15 oktober till 15 april. Använd gärna sanden för att själv minska risken för halka.

 8. Vem beslutar när snöröjning ska utföras?

  Servicenivåerna för Solnas avtal om snöröjning beslutas av stadens politiker. Läs om när snöröjning utförs och vilka servicenivåerna är på webbsidan Snö och halka.

 9. Vad innebär det att Solnas huvudstråk för gång och cykel sopsaltas?

  Stadens huvudstråk för gång och cykel sopsaltas vintertid för att göra det lättare att ta sig fram. Metoden "sopsaltning" innebär att vägbanan först borstas ren från snö. Därefter sprids en saltblandning ut på vägen. Blandningen består av 22 procent salt och resten är vatten. Saltblandningen syns inte som vanliga saltkorn gör men är en effektiv metod för att halkbekämpa vägbanorna.

  Är det för kallt väder kan inte saltblandningen användas eftersom det då finns risk att bladningen i sig fryser och förvärrar situationen. Vid sträng kyla (omkring 15-20 minusgrader) kan endast sandning göras.

  Här kan du läsa mer om snöröjning och se vilka vägbanor som är prioriterade huvudstråk i Solna.

 10. Hur bestäms vilka entreprenörer som snöröjer åt kommunen?

  Solna stad utför upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Staden sätter upp lägsta godtagbara nivå för tjänsten, sedan genomförs upphandling och den entreprenör som uppfyller servicekraven och dessutom har lägst pris får uppdraget.

 11. Kan jag lägga snön på gatan och låta traktorn ta upp den?

  Du får inte lägga ut snön på gatan eller på plogvall utan att först på egen bekostnad ha anlitat någon som direkt kan forsla bort snön.

 12. Hur följer staden upp att entreprenören följer avtalen som finns för drift och underhåll?

  För att säkerställa den service entreprenören har åtagit sig att utföra har staden så kallade driftmöten. Vid driftmötena går vi igenom läget och tittar på hur det ser ut i hela Solna. Vi åker även ut och tittar på plats och gör bedömningar – de här besöken är framför allt baserade på vad som kommer in till stadens felanmälan.

  Därutöver gör staden stickprovskontroller utifrån de rapporter som kommer in från entreprenören rörande åtgärder som utförts.

 13. Vad gäller med insnöade fordon?

  Då vi befinner oss i Stadsmiljö finns det tyvärr inte många platser vi kan lägga snön på. Vi kan därför inte förhindra att det kommer att bli vallar längs med vägarna. Råkar något fordon bli invallat är det fordonsägarens egna ansvar att skotta fram bilen.

 14. När kommer ni till olika områden och plogar?

  Vi kan inte säga när vi plogar olika områden eller i vilken ordning. Vi jobbar utifrån olika distrikt men försöker variera ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist. Hur lång tid det tar beror så klart på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt etcetera. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till område/ gatan du bor på.

 15. Varför startar ni så sent med plogningen?

  Enligt våra riktlinjer så börjar vi ploga prioriterade cykelleder när det har kommit 3 centimeter snö. Övriga gång- och cykelvägar samt busslinjer och större leder börjar vi med efter att det har kommit 5 centimeter. Vet vi om, att det kommer att komma mycket snö inom de närmaste timmarna så kan vi vänta ytterligare eftersom det inte går att kalla ut bilarna två gånger på raken (förarna kan behöva bytas ut och även de behöver sin vila mellan körningarna).

 16. Varför får jag mer snö på min sida gatan än på andra sidan?

  Vägbanan delas upp i två delar och den ena sidan tas före den andra. Om du tycker att du har en större snösträng så kan det bero på vägens utformning och möjligheten att släppa snön. Ibland är det olika långt till dessa områden på grund av många hus på rad och då hinner lite snö rinna ut från plogen.

 17. Vilket är fastighetsägarens ansvar?

  Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ta bort snön från sin egen tomt. Alla plogbilar är utrustade med speciella vikplogar som ska hjälpa föraren att inte bilda större snövallar, men ibland när det är mycket snö så bildas små snösträngar utanför garageinfarter.

  Fastighetsägaren ansvarar även för att skotta i anslutning till kommunal mark eller gata som gränsar till din fastighet, skotta runtom underjordbehållare och sopa av snön som ligger på locken, skotta och sanda fram till soprum och platser där sopkärl finns och hålla vägen fri mellan kärlet och gatan.

 18. Är det tillåtet att skotta ut snön från sin garageinfart på vägen?

  Nej, det är inte tillåtet att skotta ut snön på vägen, utan den får man lägga på sin egen tomt. Detta beror på att det blir en stor trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna. Det kan ju dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa.

 19. Vad använder ni på gång- och cykelvägar?

  Kommunen har ansvar för att gång- och cykelvägar inom kommunen ska vara halkbekämpade och att ingen ramlar och slår sig på grund av isen. I år kommer vi att använda oss av sopsaltning som halkbekämpningsmetod på våra mest prioriterade cykelleder. Metoden innebär att snö sopas bort istället för att plogas bort och sedan sprids en saltlake, salt blandat med vatten. Saltlaken har låg salthalt som är skonsam mot miljö och djurtassar. Detta är temperaturstyrt.

  På våra övriga gång- och cykelvägar kommer vi fortsätta som förra året, med att kombinera de två metoderna plogning och sandning för bästa effekt. Plogning görs vid snöfall och halkbekämpning efter avslutad snöröjning. Vi försöker hela tiden få kommunens gång- och cykelvägar säkra, men ibland kan det vara extra lurigt där våt vägbana snabbt kan frysa på, till exempel på broar och under viadukter.

 20. Kan Solna garantera att det inte kommer att vara några problem med snöröjningen framöver?

  Det går aldrig att garantera något. Som i all mänsklig verksamhet kan det bli fel och här har vi att göra med naturkrafter, som kan vara oberäkneliga. Med det sagt har vi från stadens sida goda förhoppningar om att den fortsatta snöröjningen i år ska bli bättre jämfört med tidigare år.

Gator och torg

 1. Hur fungerar lövstädningen på hösten?

  Under hösten faller mycket löv på stadens gator och torg. Löven behöver tas om hand för att inte orsaka halka och skräpa ner. Här hittar du information om hur lövstädningen fungerar i Solna och vilka tider som gäller för städningen.

 2. Vad gäller för bortforsling av snö?

  Snövallar eller snösträngar får inte förekomma vid busshållplatser (gäller även ståytor), parkeringsplatser för rörelsehindrade, övergångsställen, korsningar, anslutningar mot parkvägar, trappor, återvinningsstationer, vårdcentraler och omvårdnadsboenden.

 3. Vilka gator och vägar ansvarar staden för?

  Solna stad ansvarar för snöröjningen på de flesta vägar i staden med undantag för Trafikverkets vägar, exempelvis E18 och E4.

 4. När tas sanden upp från gatan där jag bor?

  Vädret påverkar när stadens sandupptagning kan börja. På de flesta av Solnas gator sker sandsopning i samband med servicedagar (städdagar) under april månad. All sandupptagning ska senast vara klar sista april. Här hittar du mer information om tidplanen för stadens sandupptagning.

 5. Varför grovsopas inte gatan där jag bor?

  Utvalda gång- och cykelvägar grovsopas innan den ordinarie sandsopningen sker. Staden har prioriterat gator och platser där flest människor rör sig och det är där grovsopning utförs. Alla stadens gator rengörs under den ordinarie sandsopningen som ska vara klar senast sista april.
  Läs mer om stadens sandupptagning.

 6. Dammar det när gatorna sopas rena från sand?

  För att begränsa att det dammar när gatorna sopas rena från sand sprutas först vatten på vägbanan. Det gör att det mesta dammet kan undvikas, men tyvärr går det inte helt att undvika.
  Läs mer om stadens sandupptagning.

 7. Hur kan jag bidra till att gatorna blir fria från sand?

  Det viktigaste är att följa reglerna för servicedagar (städdagar) på gatorna. Om bilar står kvar längs gatorna kan städfordonen inte sopa rent.

 8. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare för sandupptagning?

  Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort sand på ytor inom fastighetsgränsen. Det gäller både för husägare och bostadsrättsföreningar. Staden utför här ingen städning. Däremot städas kring fastigheter som staden äger (exempelvis förskolor och skolor).

 9. Varför har ni spärrat av vägen?

  I Solna byggs mycket runt om i staden. I samband med byggen spärras ofta vägar av och trafiken leds tillfälligt om under tiden arbetena pågår. Avspärrningarna behövs för att kunna genomföra byggen och garantera säkerheten vid platserna. Det handlar både om gång- och cykelvägar samt bilvägar. Här hittar du aktuell trafikinformation i Solna.

 10. Hur felanmäler jag trasiga skyltar?

  Ser du att någon av stadens skyltar är felplacerade, påkörda eller trasiga får du gärna göra en felanmälan till oss.

  Här gör du en felanmälan.

 11. Målning av vägmarkeringar och övergångsställen?

  Staden har årlig översyn över målning av vägmarkeringar och övergångsställen och kontrollerar behovet av målning kontinuerligt. Lämna en synpunkt till stadens kontaktcenter så kommer vi att beakta din iakttagelse i kommande målningsprogram.

 12. Hur felanmäler jag "potthål" i stadens gator?

  Potthål är en skålformad grop som uppstår främst i dåligt dränerade vägbanor. Det är vanligast att potthål förekommer i vägar där mycket trafik kör dagligen, i rondeller, kurvor och avfarter. Staden har entreprenörer som kontinuerligt utför kontroller, men eftersom potthålen är svåra att förutspå och snabbt uppstår får du gärna göra en felanmälan till oss om du upptäcker ett.

  Här gör du en felanmälan.

 13. Hur lång tid tar det innan ett "potthål" är åtgärdat?

  Från och med att felanmälan är gjord ska staden åtgärda skadan inom 10 dagar. Potthål på stora vägar eller med risk för skada för allmänheten prioriteras.

 14. Hur följer staden upp att entreprenören följer avtalen som finns för drift och underhåll?

  För att säkerställa den service entreprenören har åtagit sig att utföra har staden så kallade driftmöten. Vid driftmötena går vi igenom läget och tittar på hur det ser ut i hela Solna. Vi åker även ut och tittar på plats och gör bedömningar – de här besöken är framför allt baserade på vad som kommer in till stadens felanmälan.

  Därutöver gör staden stickprovskontroller utifrån de rapporter som kommer in från entreprenören rörande åtgärder som utförts.

Trafik och resor

 1. Vilka avstängningar och ändringar finns i Solnas trafik just nu?

  I Solna byggs mycket runt om i staden. I samband med byggen spärras ofta vägar av och trafiken leds tillfälligt om under tiden arbetena pågår. Avspärrningarna behövs för att kunna genomföra byggen och garantera säkerheten vid platserna. Det handlar både om gång- och cykelvägar samt bilvägar. Här hittar du aktuell trafikinformation i Solna.

 2. Jag ska besöka ett evenemang på Friends Arena. Vad bör jag tänka på?

  Vid evenemang på Friends Arena bör du undvika att ta bilen. Enklast tar du dig istället till arenan med kollektivtrafiken. Du kan välja mellan buss, pendeltåg, tvärbana eller tunnelbana.

  Läs mer om trafikinformation vid Friends Arena.

 3. Hur hanterar jag ett skadat djur i trafiken?

  Många vilda djur råkar ut för trafikolyckor, men de kan också skadas av annat. Om du hittar ett skadat vilt djur ska du höra av dig till staden. Vid akuta fall kan du kontakta stadens viltvårdare direkt, Torbjörn Röste på telefon 070–471 05 60.

Parkering

 1. Var kan jag parkera en större buss

  Inom Solna finns en reserverad yta för uppställning av bussar vid exempelvis evenemang. Det är precis innan korsningen Kolonnvägen/Ballonggatan i riktning mot Ritorp. Uppställningen är kostnadsfri.

 2. Hur fungerar boendeparkering?

  Boendeparkering innebär att boende i Solna har möjlighet att parkera till en lägre kostnad. Parkering sker med boendeparkeringstillstånd + biljett på gator med tilläggstavla "boende i Solna" uppsatt. För att bli godkänd för ett boendeparkeringstillstånd ska du vara folkbokförd i Solna och stå som ägare av bilen. Boendeparkering gäller max 14 dagar. Ansökan gör du genom att fylla i dina uppgifter här.

 3. Kan jag ansöka om boendeparkering för min tjänstebil/leasingbil?

  Ja, du kan ansöka om boendeparkering om du har en tjänstebil eller leasingbil. Du ska vara folkbokförd i Solna och bifoga ett intyg från din arbetsgivare att du får använda bilen privat.

 4. Kan jag ansöka om boendeparkering för min motorcykel?

  Ja, du kan ansöka om boendeparkering för din motorcykel. Du behöver då höra av dig till stadens Kontaktcenter på 08-746 10 00 eller besöka receptionen i Solna stadshus.

 5. Hur länge är ett tillstånd för boendeparkering giltigt?

  Tillståndet är giltigt i två år och behöver förnyas genom att du själv gör en ny ansökan. Det sker alltså inte automatiskt. Ditt boendeparkeringsmärke (biljett) som du köpt är inte giltigt utan tillståndet.

 6. Kan jag lämna tillbaka mitt månadsmärke för boendeparkering?

  Solna stad betalar tillbaka märket för boendeparkering vid två tillfällen. Du ska antingen ha flyttat till en annan kommun eller att din bil har skrotats.

  Märket lämnas in personligen i Solna stads reception.

 7. Finns det ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd?

  Tillfälligt tillstånd kan beviljas om sökande flyttat till Solna eller bytt fordon och nya uppgifter ännu inte registrerats i SPAR (folkbokföringsregistret) respektive CBR (centrala bilregistret). Tillfälligt tillstånd kan även ges för ersättningsfordon vid stöld eller exempelvis reparationer av ordinarie fordon om kopia av polisanmälan respektive ordinarie tillståndsdekal lämnas in.

  Tillfälligt tillstånd för boendeparkering hämtas ut i receptionen i Solna stadshus, Stadshusgången 2 i Solna centrum. Tillfälliga tillstånd kan inte skickas.

 8. Parkeringsautomaten fungerar inte. Hur betalar jag?

  Enklast betalar du parkeringen med din mobiltelefon, läs mer här.

  Om en parkeringsautomat ur funktion ska felanmälan göras Solnas parkeringsövervakningsföretag på telefonnumer 08-7356715

  Om automaten ur funktion måste du köpa biljett i närmaste fungerande parkeringsautomat. Här hittar du stadens alla parkeringsautomater.

 9. Hur bestrider jag min parkeringsanmärkning?

  Du bestrider en parkeringsanmärkning hos polismyndigheten. Adress till vart du ska överklaga finns på baksidan av utfärdad parkeringsanmärkning.

  Här hittar du överklagan.

 10. Jag har tappat bort min parkeringsanmärkning. Kan jag få uppgifterna för att betala den?

  Om du har tappat bort din parkeringsanmärkning ska du vända dig till Transportstyrelsen. De har alla uppgifter du behöver för att kunna betala boten. Transportstyrelsen når du på telefon 0771-503 503.

 11. Vi har servicedag på gatan idag. Varför har det inte varit någon här och städat då?

  Solna stad har inte städdagar utan servicedagar och då sker arbeten både ovan och under mark. Staden städar ofta på de här dagarna, men inte alltid. Arbeten som exempelvis byte av belysning, rensning av brunnar och snöröjning utförs också när det är servicedag. Dagarna används även till att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider. För att planering och utförande av alla arbeten ska kunna göras är det parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.

  Läs mer om servicedagar och se när din gata berörs.

 12. Hur många p-platser finns det i Solna?

  Drygt 36 000 (exklusive Mall of Scandinavia och Friends arena)

 13. Vad kostar det att parkera på Solna stads platser?

  Taxa besöksparkering

  • 8 kr i timmen eller 80 kr per dygn på bostadsgator.
  • 10 kr i timmen för besökande på arbetsplatsgator.
  • 12 kr i timmen på centrumnära gator.
 14. Hur många av Solnas p-platser är avgiftsbelagda?

  Solna stad har avgift dygnet runt på alla parkeringsplatser på allmän platsmark.

 15. Var får jag parkera lastbilar?

  Inom Solna stad på gata, väg och parkeringsplats eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras, om inte särskilt anvisats. Förbudet gäller alla dagar mellan kl. 22-06.

 16. Var får jag parkera husbil, husvagnar och släp?

  Husvagnar får parkeras där parkering är tillåten mot avgift. Där parkering är markerad ska parkering ske inom rutan.

  Fordon och släp/husvagn som är ihopkopplade räknas som ett fordon = en biljett.

 17. Får jag parkera framför utfart trots att förbudsskylt saknas?

  Nej.

Hyrd parkering

 1. Hur säger jag upp min parkeringsplats och hur lång är uppsägningstiden?

  Skriv till stadens Kontaktcenter på via formuläret eller skicka en uppsägning via brev till:

  Solna stad
  Tekniska förvaltningen, Förhyrd parkering
  171 86 Solna

  Ange ditt namn, personnummer/organisationsnr, p-platsens adress och nr. Uppsägningstiden är normalt 3 månader, några platser har andra villkor och det framgår alltid av kontraktet. För nya kontrakt är det alltid 3 månader.

Stadsutveckling

 1. Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter i ett nytt bostadsprojekt?

  För att ta reda på om det kommer att bli hyresrätter och/eller bostadsrättar för en ny fastighet i Solna kan du ta kontakt med byggherren för det projekt som du är intresserad av.

  Här kan du läsa mer om pågående byggprojekt i staden.

 2. Var hittar jag aktuella detaljplaner?

  Gällande detaljplaner finns tillgängliga här på stadens webbplats. Gå in på länken nedan för att hitta en detaljplan genom att söka på aktuell fastighetsbeteckning i kartan. Du kan också leta rätt på stadsdelen och sedan hitta detaljplanen för ett aktuellt område i en lista.

  Här hittar du gällande detaljplaner i Solna.

  Om den detaljplan och planbeskrivning som du är ute efter saknas kan du kontakta staden för hjälp. Uppge då fastighetsbeteckning eller adress som ditt ärende gäller.

 3. Hur överklagar jag en detaljplan?

  Vill du överklaga en detaljplan anger du ärendebeteckning, vilket kvarter eller område som planen avser samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och hur det bör ändras.

  För att ha rätt att överklaga behöver du under ärendets gång (samråd eller granskning) ha lämnat skriftliga synpunkter på planen, som sedan inte har blivit tillgodosedda.

  Överklagandet ska skickas till kommunen men ska vara adresserat till Mark- och miljödomstolen. För att Mark- och miljödomstolen ska kunna ta upp överklagandet måste skrivelsen ha kommit in till Byggnadsnämnden inom tre veckor från det datum då protokollsjusteringen anslogs på kommunens anslagstavla.

 4. Vem är ägare till fastigheten?

  Vill du veta vem som är ägare av en fastighet i Solna skickar du ett meddelande till staden där adress eller fastighetsbeteckning framgår för aktuell fastighet.

Bygglov

 1. Hur ansöker jag om ett bygglov?

  Under "Ansöka om bygglov" här på webbplatsen hittar du information om vilka handlingar och blanketter som ska lämnas med din ansökan om bygglov.

  Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

 2. Vilka handlingar behövs för att mitt bygglov ska vara komplett?

  Under "Ansöka om bygglov" här på webben hittar du information om vilka handlingar som ska följa med din ansökan.

  Läs mer om ansökningshandlingar för bygglov.

 3. Hur vet jag om det är bygglov jag ska söka eller om det räcker med att göra en anmälan?

  Bygglov söker du för alla bygglovpliktiga åtgärder. Anmälan av byggåtgärd gör du för de åtgärder som är anmälanpliktiga men inte bygglovpliktiga.

  Här hittar du mer information om bygglovplikt.

  Här hittar du mer information om anmälanplikt.

 4. Mitt hus är kulturhistoriskt klassat. Kan jag ansöka om bygglov för det?

  En kulturhistoriskt värdefull byggnad får inte förvanskas. Innan ändringsåtgärder planeras är det därför viktigt att en byggnadsantikvarie konsulteras som kan tala om vilka värden som ska skyddas och vilka som tål en ändring.

 5. Vad kostar ett bygglov?

  Du kan själv räkna ut en ungfärlig kostnad för ditt bygglov här på webbplatsen. Den exakta avgiften fastställs först i och med bygglovsbeslutet eftersom extra kostnader i form av utredningar eller liknande kan tillkomma.

  Här hittar du mer information om avgiften för bygglov.

 6. Hur gör jag för att överklaga ett bygglovsbeslut?

  Ett beslut överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Mark- och miljödomstolen i Stockholms län men skickas till:

  Solna stad
  Byggnadsnämnden
  171 86 Solna

  Du kan också välja att lämna in skrivelsen till kontaktcenter i Solna stadshus (receptionen).

  Skrivelsen måste ha kommit in till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från delgivningsdatum eller fyra veckor om du tagit del av beslutet genom publicering på Post- och inrikes Tidningar.

 7. Behöver jag alltid ha en kontrollansvarig och var hittar jag det?

  Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

  Här kan du läsa mer om kontrollansvar.

  Listor över kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

 8. Jag vill veta om min vägg är bärande eller inte. Hur gör jag?

  En konstruktör kan hjälpa dig att ta reda på om en vägg är bärande eller inte. För att kunna göra bedömningen behövs vanligtvis ett platsbesök och ritningsmaterial. Arkitektritningar och konstruktionsritningar kan beställas hos staden.

  Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

 9. Var hittar jag protokollet från senaste ventilationskontroll (OVK) för en fastighet?

  Du hittar mer information om ventilationskontroll (OVK) här på webbplatsen. Här finns också kontaktuppgifter till staden där du kan få hjälp med protokoll för en särskild fastighet.

Översiktsplan 2030

 1. Varför behövs en ny översiktsplan?

  Översiktsplanen (ÖP) ska fungera som vägledning och stöd när staden ska besluta om hur mark- och vattenområden ska användas. Solnas nuvarande översiktsplan från 2006 är i stora stycken fortfarande aktuell men bland annat beslutet om utbyggnaden av tunnelbanan till Hagastaden och Arenastaden påverkar planeringsförutsättningarna i Solna.

 2. Hur långt fram i tiden ska nya ÖP hålla?

  Nya ÖP tar sikte på utvecklingen fram till 2030.

 3. När blir nya översiktsplanen klar?

  Den slutliga ÖP ska kunna vara klar runt årsskiftet 2015-2016, den planeras antas i kommunfullmäktige i januari 2016. Under våren 2015 arbetar staden fram ett förslag till ny ÖP och under sommaren 2015 genomförs samråd. Någon gång under hösten 2015 kommer resultatet att ställas ut. Efter det förbereds beslut om ny ÖP.

 4. Får solnaborna tycka till?

  Ja, på olika sätt och vid olika tillfällen. Under våren och sommaren genomförs sedvanliga samråd, välkommen att diskutera det framtida Solna på:

  • Bergshamra bibliotek, 20 maj
  • Biblioteket i Solna centrum, 21 maj
  • Granbackaskolan, Huvudsta, 2 juni
  • Bergshamra (plats ej fastställd), 18 augusti
  • Biblioteket i Solna centrum, 20 augusti

  Samrådsperioden pågår till 31 augusti och fram till dess går det bra att göra din röst hörd. Enklast gör du det via vår webbkarta. Där kan du också se vad andra har tyckt kring stadens olika områden.

  Synpunkterna som kommer in tas sedan med i underlaget inför justeringen av förslaget till ny översiktsplan. Det omarbetade förslaget ställs sedan ut i oktober/november, och går även det att tycka till om.

  Du kan också skicka din synpunkt till Solna stad, Stadsledningsförvaltningen, 171 86 Solna eller kommunstyrelsen@solna.se.

 5. Innebär nya ÖP att hela Solna kommer ritas om?

  Nej, verkligen inte. Den nuvarande ÖP från 2006 är fortfarande i stora stycken aktuell. Däremot har utvecklingen gått framåt sedan dess, bland annat med beslutet om ny tunnelbana till Hagastaden och Arenastaden. Det gör att det är bra att ta fram en ny ÖP, till stöd i stadens planering av mark- och vattenområden.

 6. Var planeras det nytt?

  Nuvarande utvecklingsområden är Järvastaden, Nya Ulriksdal, Arenastaden, Hagastaden och centrala Solna. Tillkommer gör Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strands arbetsplatsområde, och södra Huvudsta/Tomteboda.

  Utöver det finns sedan 2014 utvecklingsstrategier för Bergshamra och Hagalund på plats, och som börjar genomföras under 2015.

  På sikt påverkas också Huvudsta så snart det kan bli klart med en Huvudstaled i tunnel.

 7. Hur går arbetet med ny ÖP till?

  Arbetet leds av en styrgrupp med gruppledarna för de olika politiska partierna i kommunstyrelsen (M, FP, C, KD, S, MP och V). Förvaltningscheferna från samtliga förvaltningar ingår i en refernsgrupp.

  Utöver det engageras medarbetare i samtliga förvaltningar i staden, inte minst på stadsledningsförvaltningen men också miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dela: