Ventilationskontroll OVK

Fastighetsägarna ansvarar för att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

ventilation

Kontroll ska utföras vid nybyggnad, efter större ombyggnader och därefter i intervaller som framgår av tabellen.

En- och tvåbostadshus är undantagna från kravet på besiktning.

Kategori

Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med F-, FX- och S-ventilation

6 år

Förklaringar
S-ventilation avser självdragsventilation.
F-ventilation avser fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.
FT-ventilation avser fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FTX- och FX-ventilation avser FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Dela: