Strandskydd

Strandskyddet har två huvudsyften. Det ena är att långsiktigt trygga invånarnas förutsättningar till att få allemansrättslig tillgång till stränderna, det andra är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskydd

Inom ett strandskyddat får man enligt lagen (7 kap 15§ MB) inte:

 • uppföra nya byggnader
 • ändra användning av byggnader eller utföra anläggningar eller anordningar som förhindrar eller
 • avhåller allmänheten att beträda ett område där man annars fått färdats fritt
 • göra grävnings- eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar
 • göra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

I vissa fall kan man få dispens från förbuden om man har särskilda skäl. Förutom ett särskilt skäl ska även de två huvudsyftena vara uppfyllda.

De särskilda skälen enligt lagen (7 kap 18c§ MB) som kan tillämpas vid en prövning är om området där åtgärden ska utföras:

 1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Miljönämnden har tillsynsansvaret för överträdelser av strandskyddet.

Checklista för underlag som behövs vid ärenden om strandskydd.

Dela: