Ordlista A-Ö

Här finns en sammanställd ordlista A-Ö för allt som rör bygglov och angränsande frågor.

Allmän platsmark

Mark som enligt en detaljplan är avsedd för gata, väg, torg eller park.

Altan

En altan kan antingen betraktas som en tillbyggnad eller som en fasadändring, eller både och.

Bygglov för fasadändring krävs inom detaljplanelagt område om man uppför en altan som väsentligt ändrar fasadens utseende, t ex om altanen byggs ihop med befintlig byggnad. I normalfallet brukar en altan vars golv är placerat 0,5 meter ovan mark eller mer kräva ett beslut om bygglov. Bygglov för tillbyggnad krävs när utrymmet under altanen blir så stort att det kan användas för förvaring eller liknande.

Altan, inglasning

Inglasning av en altan under skärmtak betraktas som en bygglovspliktig tillbyggnad, även om skärmtaket uppförts utan bygglov med stöd av undantagsregler i plan- och bygglagen för en- och tvåbostadshus.

Anmälan

En åtgärd som inte kräver lov kan vara anmälanspliktig. Detta innebär att åtgärden inte får påbörjas innan anmälan gjorts och byggnadsnämnden gett ett startbesked. Exempel på sådana åtgärder är rivning, ingrepp i bärande stomme, väsentlig ändring av planlösning, vattenförsörjning, avlopp och ventilation, brandskydd, hiss, eldstad eller rökkanal. Anmälansplikt kan även föreligga vid underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen.

Även om anmälan inte krävs ska alla åtgärder utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas enligt lag.

Arbetsplatsbesök

Byggnadsinspektören ska alltid göra ett arbetsplatsbesök vid stora eller komplicerade byggprojekt eller om byggnadsnämnd och byggherre kommit överens om det. Vid arbetsplatsbesöket kontrolleras bland annat att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Attefall, bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus

Fyra åtgärder kan i normalfallet genomföras utan krav på bygglov för en- och tvåbostadshus. Observera att anmälan och beslut om startbesked måste finnas innan arbeten får påbörjas. I områden som utpekats som kulturhistoriskt värdefulla kan de bygglovbefriade åtgärderna normalt inte utnyttjas. För utförligare information se separat flik på hemsidan.

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

Ytan får fördelas på flera byggnader, byggnaden ska uppföras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden samt får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Byggnaden får uppföras för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea.

Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

Bygglovbefrielsen gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man enbart bygga en till. Takkuporna ska vara normalstora, det vill säga ha en sådan bredd att ett traditionellt tvåluftsfönster får plats mellan två takstolar. Observera, om inget ingrepp sker i den bärande konstruktionen behöver man ej anmäla eller erhålla beslut om startbesked för denna åtgärd innan man börjar bygga.

4. Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus

Observera, denna åtgärd gäller ej tvåbostadshus eller komplementbostadshus, se punkt 1 ovan.

För mer information se www.boverket.se

Avgift

Information om avgifter för bygglov och anmälan.

För kartprodukter finns en avgiftsberäknare i Excelformat.

Balkong

För balkongrenovering som berör infästning, balkongplatta eller balkongräcke/-front gäller anmälansplikt. Om balkongens storlek ändras eller om utseendet på dess räcke/front ändras väsentligt krävs även bygglov. Exempel på väsentlig ändring är höjning eller annan ändring av balkongfronts täta parti eller byte av smidesräcke till räcke av aluminium.

Eftermontering av balkong, dvs. montering av ny balkong på befintlig byggnad, är en bygglovspliktig åtgärd. Ändringar och eftermonteringar och ska utföras varsamt. Byggnader som är särskilt värdefulla får inte förvanskas. Läs mer om balkonger på Stadsmuseets hemsida, www.stadsmuseum.stockholm.se, rubrik "Vårda ert hus historia".

Balkong, inglasning

Inglasning av balkong är en bygglovspliktig åtgärd som ska utföras varsamt, särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Inglasning av balkonger på byggnader uppförda före 1960-talet, innebär ofta förvanskning och bygglov kan i allmänhet inte ges.

Baskarta

Se Nybyggnadskarta.

Bergvärme

För jord- och bergvärmepumpsanläggningar gäller särskilda regler. Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för mer information.

Brandskydd

Åtgärder som påverkar brandskyddet bevakas i anmälan, ett utlåtande begärs dock ofta redan i samband med bygglovsansökan.

Brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor, gaser eller brandreaktiva varor i Solna görs hos Storstockholms brandförsvar.

Byggbuller

Vid alla byggarbeten uppstår buller i olika former. Bullret kan komma från sprängning, spontning och borrning, från transporter inom eller till och från byggplatsen. Det är byggherrens ansvar att följa Naturvårdsverkets anvisningar om när bullrande arbeten får utföras. Om du störs av byggrelaterat buller ska du i första hand ta kontakt med byggherren eller platschefen för bygget. Om störningarna inte åtgärdas bör miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas. Rekommenderande anvisningar finns i Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15 (ISS 1403-8234), sök på Naturvårdsverkets hemsida för mer information.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherrens egenkontroll

I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar och föreskrifter följs. Vid okomplicerade ärenden avseende enklare åtgärder kan byggherren uppfylla sitt ansvar själv utan stöd av någon kontrollansvarig. Exempel på åtgärder som byggherren själv kan kontrollera är små ändringar av en- och tvåbostadshus, uppförande av murar och plank samt uppsättande av skyltar och ljusanordningar.

Bygglovsplikt, se även anmälan

Information om vilka åtgärder som kräver lov finns här på stadens hemsida.

Byggsanktionsavgift, olovligt byggande

Om man bygger utan bygglov, har bygglov men påbörjar ett bygge innan man fått startbesked, tar en byggnad i bruk utan slutbesked eller bryter mot plan- och bygglagen på något annat sätt ska staden ta ut en byggsanktionsavgift. Vanligtvis är det byggherren som får betala.

Cykelnorm

För flerbostadshus, kontorsbyggnader har Solna stad tagit fram en speciell cykelnorm, Solna stads parkeringsnorm. Läs mer här på hemsidan.

Detaljplan

En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I detaljplanen regleras bland annat:

  • användningen av en fastighet eller ett område, t ex bostäder, parkmark, industri, centrum
  • hur nära fastighetsgräns en byggnad kan placeras
  • hur stora byggnaderna får vara
  • våningsantal och höjd på bebyggelsen
  • utformning av en byggnad eller ett bebyggelseområde, t ex att alla byggnader ska placeras på likartat sätt mot gata eller att alla tak ska ha en viss takbeläggning
  • varsamhet i befintlig bebyggelse, t ex att underhåll ska ske med traditionella material och metoder, att fasader inte får ändras

Eldstad

Om kakelugn, öppen spis eller kamin installeras ska anmälan lämnas in till byggnadsnämnden. Ansökan om bygglov behöver bara göras om man avser att uppföra en ny skorsten eller göra så stora förändringar av befintlig skorsten att byggnadens utseende väsentligen förändras.

Energideklaration

Enligt lagen om energideklarationer ska alla flerbostadshus ha en energideklaration. Småhus ska ha en energideklaration vid försäljning eller nybyggnation. Deklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska en byggnads energiåtgång. Den görs av fastighetsägaren tillsammans med en certifierad energiexpert. I Solna är det miljö- och hälsoskyddnämnden som sköter tillsynen. Kontakta för mer information.

Fasadändring

I Solna bedöms alla fasadändringar i princip som bygglovpliktiga oavsett om de ligger inom planlagt område eller utanför. Även om en ändringsåtgärd inte är bygglovspliktig ska den utföras varsamt med hänsyn till omgivningen och så att byggnadens karaktärsdrag bevaras. Om byggnaden är en del av ett rad- eller kedjehus eller ligger i ett område med starka karaktärsdrag ska åtgärden alltid underordnas helheten. En fasadändring får inte medföra förvanskning av en särskilt värdefull byggnad. Läs mer nedan under respektive rubrik för varsamhet och förvanskning.

Fettavskiljare

Stadens vattenledningsnät är gjort för att ta emot vatten från hushåll, men inte fett i större mängder. Enligt krav i "Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna" (Solna ABVA) ska därför fettavskiljare finnas i restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknade verksamheter. Kontakta Solna Vatten AB för mer information.

Flagga

Lov krävs inte för standardutformade nationsflaggor i textil. För flaggor, större än 1.5 kvm, med kommersiellt budskap krävs skyltlov. Läs mer i Solna stads skyltprogram under Bygglov och anmälan.

Friggebod, bygglovsbefriad komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus

En eller flera fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvm får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov, förutsatt att höjden från medelmarknivå till nock är högst 3 meter och avståndet till grannes gräns, gata eller allmän plats inte understiger 4,5 meter. En friggebod får placeras närmare grannes gräns än 4,5 meter om denne ger sitt medgivande. Vid fastighetsägarbyte kan medgivandet upphöra. Om granne inte ger sitt medgivande måste bygglov sökas. Friggebodar får placeras på prickmark, korsprickmark etc. men inte på servitutsområde eller område som i gällande detaljplan betecknats med t ex g eller u (mark ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning resp. allmänna underjordiska ledningar). Friggebodar räknas inte in i byggnadsarean för fastigheten och de ska användas som komplement till bostadshuset. Vanliga användningssätt är uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, bastu och båthus. Installation av vatten och avlopp är anmälanspliktigt, fastän bygglov inte krävs. Friggebodar inte får uppföras inom strandskyddsområde utan strandskyddsdispens, även om åtgärden är bygglovsbefriad. Staden kan i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för uppförande av friggebod i område som utgör en värdefull miljö. Friggebo-reglerna gäller inte radhus och kedjehus, upplåtna i bostadsrättsform, eftersom dessa definieras som flerbostadshus. För mer information se www.boverket.se

Fritidsbåt och husvagn, uppställning av

Enligt rättspraxis är det inte bara vanliga hus som betraktas som byggnader utan även husvagnar, fritidsbåtar. Om man för längre tid än en normal semesterperiod, t.ex. under vintersäsong, förvarar båt eller husvagn på tomt till en- eller tvåbostadshus kan bygglov krävas. Vid bedömning har man tagit hänsyn till användningssätt, utformning och varaktighet i användning. För mer information se www.boverket.se

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som krävs vid om- och nybyggnad av en- och tvåbostadshus. Det är byggnadsnämnden som prövar behovet av färdigställandeskydd och det är byggherren som ska se till att skyddet finns om så krävs. Skyddet gäller inte självbyggare. Läs mer på Boverkets hemsida. www.boverket.se

Fönster

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för åtgärder som innebär väsentlig ändring av en byggnads karaktär, t.ex. ändring av fönsters material, dimensioner eller indelning med fönsterlufter genom renovering eller utbyte. Exempel på sådana åtgärder är ändring av kulör på fönsterkarmar och -bågar, utvändig aluminiumbeklädnad, byte av träfönster till fönster av aluminium eller plast, fuskspröjs och montering med instickskarm, dvs. där ny fönsterkarm sätts in i befintlig karm. Olika byggnader har olika toleransnivåer för vad som ska betraktas som en väsentlig ändring. Fasadändringar får inte ske på ett ovarsamt eller förvanskande sätt, se respektive rubriker nedan. Läs mer om fönster på Stadsmuseets hemsida, www.stadsmuseum.stockholm.se rubrik "Vårda ert hus historia".

Förvanskning

Förvanskning är ett begrepp i plan- och bygglagen som innebär att det kulturhistoriska värdet minskar för en särskilt värdefull byggnad eller för en byggnad som ingår i ett särskilt värdefullt område. Exempel på en förvanskande åtgärd är byte av ursprungliga träportar till portar av aluminium eller en tillbyggnad som sker på ett sätt som inte tar tillvara den befintliga byggnadens karaktärsdrag.

Innan projektering bör byggherren ta kontakt med byggnadsantikvarie om osäkerhet råder om byggnadens kulturhistoriska värde. PBL 8:13

Grannehörande

Om en ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område innebär en avvikelse från gällande detaljplan, eller om en åtgärd som inte är en kompletteringsåtgärd utförs utanför detaljplanelagt område, har byggnadsnämnden skyldighet att genom grannehörande (underrättelse) underrätta grannar och andra kända sakägare om avvikelsen. Dessa ska beredas möjlighet att yttra sig angående avvikelsen, inte lovansökan i sig. Inkomna yttranden ska sedan ligga till grund för nämndens samlade bedömning av allmänna och enskilda intressen i ärendet. Underrättelse sker i Solna genom kungörelse på stadens anslagstavla, på hemsidan, samt i DN och SvD.

Handläggare

När ett inkommet ärende är fördelat på handläggare skickar förvaltningen ut ett brev med information om den tjänsteman som handlägger ärendet till sökanden och fastighetsägaren.

Handläggning

Så här ser ett enkelt flödeschema ut för ansökningar om bygglov eller anmälan

Bygglov:

ANSÖKAN INKOMMER - ANSÖKAN FÖRDELAS PÅ HANDLÄGGARE - ÄRENDET HANDLÄGGS - BESLUT OM BYGGLOV - KALLELSE TILL TEKNISKT SAMRÅD - TEKNISKT SAMRÅD - STARTBESKED (BYGGNADSÅTGÄRDERNA FÅR PÅBÖRJAS) - ARBETSPLATSBESÖK - SLUTSAMRÅD - SLUTBESKED (BYGGNADEN/ÅTGÄRDEN FÅR TAS I BRUK)

Anmälan:

ANSÖKAN INKOMMER - ANSÖKAN FÖRDELAS PÅ HANDLÄGGARE - ÄRENDET HANDLÄGGS - KALLELSE TILL TEKNISKT SAMRÅD - TEKNISKT SAMRÅD - STARTBESKED (BYGGNADSÅTGÄRDERNA FÅR PÅBÖRJAS) - ARBETSPLATSBESÖK - SLUTSAMRÅD - SLUTBESKED (BYGGNADEN/ÅTGÄRDEN FÅR TAS I BRUK)

I diariet kan du se vilka handlingar som registrerats i ett ärende, https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/

Handläggningstid

När en bygglovsansökan är komplett, det vill säga att alla handlingar finns som gör att det går att besluta i ärendet, måste byggnadsnämnden avgöra ärendet inom tio veckor. Handläggningstiden får förlängas en gång med tio veckor om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet.

Hissar

En installation eller väsentlig ändring av en hiss kräver normalt att en anmälan görs till byggnadsnämnden. Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.

Att byta hiss maskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälanpliktiga åtgärder.

Hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk ska besiktigas med återkommande intervall och protokollföras. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att besiktning utförs. Om besiktning inte sker, eller om protokoll visar att anordningen har brister som kan äventyra säkerheten ska kommunen förbjuda användningen av anordningen.

Häck

För plantering av häck krävs inga tillstånd. Höga häckar kan dock utgöra trafikfara och höjden bör därför begränsas till 0,8 meter vid korsningar längs en sträcka om 10 meter, vid cykelvägar kan sträckan minskas till 5 meter. Vid utfart mot gata bör häcken vara 80 cm på en sträcka om 2,5 meter på var sida om utfarten. Av Jordabalken framgår vad som gäller om du vill åtgärda grenar eller rötter från häck på granntomt som sträcker sig in på din tomt.

Jalusi

Ej genomsiktliga, heltäckande jalusier eller rullgaller, som placeras utanför skyltfönster betraktas som fasadändring och bygglov krävs. Placeras de innanför fönster krävs inte bygglov. Jalusier placerade innanför fönster bör ej vara täta.

Kolonistuga

Inom ett koloniområde krävs bygglov för att bygga ny kolonistuga, bod och växthus m.m. Bygglov krävs även för tillbyggnad, fasadändring samt uppförande av plank och murar. Friggebodreglerna gäller inte inom koloniområden.

Komplett ansökan

För att betraktas som komplett ska en bygglovsansökan vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska även innehålla byggherrens förslag på kontrollansvarig. För vissa mycket enkla åtgärder, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar själv, krävs inte någon kontrollansvarig. Exempel på sådana åtgärder är uppsättande av skyltar, enstaka fönster i befintligt hål, prefabricerat växthus om max 15 kvm mm. I denna typ av ärenden ska en kontrollplan alltid bifogas lovansökan. Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som är nödvändiga för ärendets beredning.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig (KA) ersätter det tidigare begreppet kvalitetsansvarig. Vid byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en KA som bistår byggherren under genomförandet av åtgärderna. KA ska tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet, se till att kontrollplan, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Förslag på KA ska lämnas i bygglovsansökan. KA ska vara certifierad, en förteckning finns på Boverket, www.boverket.se . För vissa mycket enkla åtgärder, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar själv, krävs inte någon KA. Exempel på sådana åtgärder se rubrik komplett ansökan.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument över byggherrens kontrollorganisation som redovisar vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera och när kontrollerna ska utföras så att kraven i lagstiftningen uppfylls. Den ska vara anpassad till omständigheterna, fackmässigt utförd och följa stadens anvisningar. I de fall en kontrollansvarig (KA) inte krävs, dvs. för mycket enkla åtgärder, uppsättande av skyltar och t ex inglasning av enstaka balkong ska en kontrollplan ändå alltid medfölja ansökan om bygglov. Exempel på hur kontrollplaner kan utformas finns här på stadens hemsida.

Kungörelse

Byggnadsnämnden i Solna översänder beslut om bygglov och överklagandehänvisning med brev till den som sökt lov, samt delger fastighetsägaren och den som lämnat synpunkter. Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes tidningar, https://poit.bolagsverket.se . Kungörelsen informerar om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet finns tillgängligt. Rågrannar, dvs. grannar med gemensam tomtgräns, underrättas om kungörelsen skriftligen och om hur man överklagar. Beslutet och handlingar som tillhör det finns även tillgängligt för alla i diarium på hemsidan, se https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/ .

Källare, inredning av

Om en källare ska inredas till något annat än den befintliga användningen måste utrymmet vara lämpligt för sitt ändamål. Regler beträffande rumshöjder, dagsljus, tillgänglighet, brand mm måste uppfyllas. Det måste även finnas en bestämmelse i detaljplanen som tillåter den ändrade användningen.

Laga kraft

En byggnadsåtgärd kan påbörjas så snart byggherren har fått startbesked men det sker på egen risk tills överklagandetiden har gått ut och beslutet vunnit laga kraft. Ärenden som är överklagade och där beslut eller dom meddelats vinner laga kraft på samma sätt när överklagandetiden har gått ut och inget överklagande inkommit.

Lekstuga, vedbod och liknande mindre byggnader

Byggnad som uppfyller kriterierna för en friggebod är inte bygglovpliktig. Se www.boverket.se

Ljusanordning

Inom planlagt område är ljusanordningar bygglovpliktiga. Exempel på ljusanordningar är belysning med starkt ljus vid idrottsplatser och fasadbelysning av byggnad. Gatubelysning behöver inte bygglov.

Markis

En fällbar markis över ett fönster är i normalfall inte bygglovpliktig om den inte innehåller reklamtext. Om en fällbar markis placeras över en arkitektonisk detalj eller på annat sätt påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt är den bygglovpliktig inom detaljplan. En fast markis,eller baldakin betraktas alltid som fasadändring och bygglov krävs inom detaljplan.

Markåtgärd

Inom planlagt område krävs marklov när man genom schaktning eller uppfyllnad ändrar den befintliga markens nivå med mer än 0,5 meter. Omhändertagande av dagvatten ska ske på egen fastighet och markförändringar bör därför inte göras närmare tomtgräns mot granne och gata än 2 meter. För att undvika rasrisk bör slänter inte utföras med brantare lutning än 1:3. Observera att markarbeten inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.

Mur och plank

Murar, även stödmurar som är motfyllda med fyllnadsmassa är bygglovpliktiga. Staket högre än 1,1 meter betraktas som plank och bygglov krävs. Om man ställer ett plank på en mur ska man räkna den sammanlagda höjden.

För en- och tvåbostadshus gäller dock särskilda regler, se Skyddad uteplats.

Nationalstadsparken, icke detaljplanerade områden

Inom Solnadelen av Nationalstadsparken finns det områden som inte är detaljplanerade, t ex inom de statliga byggnadsminnena Ulriksdal och Haga. För dessa områden har skyddsföreskrifter utfärdats av Riksantikvarieämbetet. Längs stränderna råder strandskydd. För att vidta en byggnadsåtgärd i ett sådant område kan det i vissa fall, utöver tillstånd från Riksantikvarieämbetet och fastighetsägaren Statens fastighetsverk, även krävas både bygglov och strandskyddsdispens. För att sätta upp skyltar inom området kan tillstånd från länsstyrelsen krävas.

Nybyggnadskartor

När du ansöker om bygglov för att bygga nytt inom planlagt område måste du bl. a bifoga en situationsplan, normalt i skala 1:400. Den ska vara upprättad på en nybyggnadskarta som beställs på miljö- och byggnadsförvaltningens kart- och mätenhet. Kartan, som också är ett bra hjälpmedel under planering och projektering, innehåller aktuell information om din fastighet: tex fastighetsgränser, höjdmått, befintliga byggnader, anslutningspunkter för vatten och avlopp samt gränser mellan områden som enligt gällande detaljplan har olika användningsbestämmelser.

Förutom nybyggnadskartor finns förenklade nybyggnadskartor och baskartor med markanvändning och fastighetsgränser, samt baskarta. Dessa kartor innehåller inte lika mycket uppgifter som en nybyggnadskarta.

Vilken karta ska jag beställa:
Nybyggnadskarta:
nybyggnad på nybildade fastigheter eller vid större projekt
Förenklad nybyggnadskarta:
mindre nybyggnader, tex ett garage, eller vid tillbyggnader
Baskarta med markanvändning och fastighetsgränser
: fristående skyltar och avfallsanordningar

Utdrag ur baskartan: inglasning av balkonger eller skyltar på fasad. Denna typ av karta kan hämtas gratis via kartdatabasen http://solna.cartesia.se/spatialmap?

Information som rör nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning, byggnads läge på fastigheten, tomtgränser, blanketter för beställning av kartor och kostnader för olika kartprodukter finns här på hemsidan.

OVK

För att verifiera att samhällets krav om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö med avseende på luft uppfylls, ska obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem utföras vid nybyggnader, större ombyggnader och därefter inom föreskrivna intervall. Kravet på funktionskontroll gäller dock inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Även industribyggnader är undantagna, men om det finns kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad bör ventilationssystem som betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras. Funktionskontrollanten ska vara certifierad, en förteckning finns på Boverket, www.boverket.se .

Ovårdad byggnad

Se Ovårdad tomt.

Ovårdad tomt

En tomt ska, oavsett om den har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. En tomt i ovårdat skick kan föranleda byggnadsnämnden att ge fastighetsägaren ett åtgärdsföreläggande att vidta lämpliga åtgärder. Ett sådant besked får förenas med vite.

Parabolantenn

Inom detaljplanerat område krävs bygglov för att montera en parabolantenn med diameter större än 1,1 meter. En parabol som förses med reklambudskap på mer än 25 % av ytan betraktas som en bygglovspliktig skylt, även om dess diameter är mindre än 1,1 meter. Utanför planlagt område krävs inte bygglov för parabolantenn.

Parkeringsplats

Bygglov krävs för anordnande av parkeringsplatser utomhus, undantaget en- eller tvåbostadshus där man utan lov får anordna parkeringsplatser uteslutande för fastighetens eget behov. Med detta menas parkeringsplatser som behövs för ändamålet med fastigheten, nämligen boende. Ett riktvärde är 2 parkeringsplatser per bostad.

Parkeringsnorm

För flerbostadshus, kontorsbyggnader m.m. har Solna stad tagit fram en speciell parkeringsnorm, Solna stads parkeringsnorm. Läs mer här på webbplatsen.

Pergola

Med en bygglovsbefriad pergola menas en gång med dubbla rader av mycket smala fristående stöd, bildande en bärare för växtlighet. En pergola, försedd med t ex tät spaljé och tak betraktas som en byggnad och bygglov krävs.

Pool

En pool som är nedgrävd i marken är inte bygglovspliktig i sig, men om omgivande mark förändras mer än 0,5 meter genom schaktning eller uppfyllning krävs marklov. Om poolen placeras mer än 0,5 meter över befintlig mark betraktas poolkanten som en bygglovspliktig mur. Ett omgivande trädäck kräver bygglov om det betraktas som en byggnad eller en volymökande tillbyggnad. Innehavaren ansvarar för säkerheten i och kring poolen. En anordning för skydd mot drunkningsolyckor, vilket krävs om vattnet är djupare än 0,2 meter, kan också vara bygglovspliktig beroende på hur högt den placeras och hur den är utformad. Lovplikt för ovan nämnda åtgärder kan gälla även utanför planlagt område. Anmälan till Solna vatten krävs för anslutning av poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. För mer information se www.boverket.se .

Ridhus/stall

Att uppföra ridhus och stall är bygglovpliktiga åtgärder.

Rivning

Med rivning menas att ta bort både bärande och icke bärande delar. För att riva en byggnad eller delar av en byggnad inom planlagt område krävs normalt rivningslov. Rivningslov krävs normalt inte för byggnader som får uppföras utan bygglov, t ex skärmtak och friggebodar. Även om rivningslov inte krävs kan anmälansplikt föreligga.

Rivningsanmälan

Vid rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte kräver rivningslov ska anmälan göras till byggnadsnämnden. Kravet på anmälan gäller dock inte för bl. a friggebodar och komplementbyggnader samt små tillbyggnader och skärmtak som inte kräver bygglov. Om det vid anmälanspliktiga rivningar uppkommer farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

Rivningsplan, kontrollplan för rivning

När man gör en rivningsanmälan ska man bifoga en kontrollplan för rivning med uppgift om vilket avfall som rivningen kommer ge upphov till, hur avfall och farligt avfall avses sorteras och hanteras samt om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas. Kontrollplanen ska vara baserad på en inventering av byggnaden/byggnadsdelen, utförd av person som har god kunskap och erfarenhet inom området.

Sakkunnig

En sakkunnig är någon som har särskild sakkunskap, erfarenhet och lämplighet i fråga om sådana åtgärder som en kontroll avser och som kan styrka detta med ett bevis om certifiering. Boverket ger ut föreskrifter som anger de krav som måste uppfyllas för certifiering inom de olika områdena brand, energi, kulturvärden, tillgänglighet och ventilation.

Schakttillstånd

För att få schakta inom allmän plats krävs schakttillstånd, dvs. en markupplåtelse under mark, samt tillstånd från polismyndigheten. Mer information om ansökan, handlingar som ska bifogas och syn av arbetsområdet finns på tekniska nämndens stadsmiljöenhet, https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/gator-och-torg/markupplatelser/.

Situationsplan

När du söker lov ställs det olika krav på handlingar beroende på vilken åtgärd som avses. Angående krav på situationsplan, se Nybyggnadskarta.

Skyddad uteplats

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering dock ske närmare gränsen. Vid fastighetsägarbyte kan medgivandet upphöra. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste bygglov sökas. Byggnadsnämnden gör en bedömning av de olika intressena. För mer information se www.boverket.se.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sitt uppdrag ansvar för att föra register över landets skyddsrum. I detta uppdrag genomförs skyddsrumskontroller och tillsyn. Bestämmelser i Plan- och bygglagen kräver också att redovisning av skyddsrumsyttrande görs av skyddsrumssakkunnig i samband med vissa byggprojekt (se 10 kap. 17 § Plan- och bygglagen).

Det är ägaren till en byggnad som innehåller skyddsrum som har underhållsansvaret. Om en skyddsrumskontroll visar på brister blir ägaren ålagd att åtgärda dessa.

Skyddsrum ska vara kvar och kan endast vid särskilda skäl avvecklas. Avvecklingsansökan prövas av MSB. För närvarande byggs inga nya skyddsrum. I ett anpassningsskede kan nya skyddsrum byggas om regeringen och riksdagen beslutar om detta. Frågor om skyddsrum besvaras av MSB.

Skärmtak

Det krävs bygglov för att bygga skärmtak. För småhusfastigheter, både inom och utanför planlagt område, finns dock undantag från lovkrav för ett antal utvändiga åtgärder. På en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader får man t ex bygga skärmtak till en sammanlagd yta av 15 kvm. Sådana skärmtak får inte placeras närmare gräns mot granne än 4,5 meter utan dennes medgivande. Vid fastighetsägarbyte kan medgivandet upphöra. Att glasa in ett utrymme under ett bygglovsbefriat skärmtak betraktas som en volymökande tillbyggnad och bygglov krävs. Observera även att bygglovsbefrielsen inte gäller radhus och kedjehus som är upplåtna i bostadsrättsform eftersom de definieras som flerbostadshus.

Slutbesked

Byggnadsnämndens slutbesked innebär att ett byggnadsverk får tas i bruk. Det ska utfärdas när alla krav som ställts i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa. Om man flyttar in i en byggnad eller tar en byggnadsdel i bruk utan slutbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Solfångare och solceller

Solfångare och solceller på tak eller vägg betraktas som fasadändring och kräver bygglov inom planlagt område. Undantag kan finnas. Plan- och bygglagens bestämmelser avseende anpassning till omgivning, varsamhet och förvanskning ska alltid följas.

Staket och spaljé

Bygglov krävs inte för staket upp till 1,1 meter och för gunnebostängsel, oavsett höjd. Staket högre än 1,1 meter betraktas som plank och bygglov krävs. En skärmvägg som är genomsiktlig till mer än 50 procent betraktas som spaljé och bygglov krävs inte. En skärmvägg som är genomsiktlig till högst 50 procent betraktas som plank och bygglov krävs. För att placera staket eller spaljé i tomtgräns måste fastighetsägarna vara överens. Detta gäller även för mark som ägs av staden. Spaljé placerad i tomtgräns mot gata kan vara olämpligt i förhållande till stadsbild och med avseende på trafiksäkerhet, ta kontakt med tekniska nämnden, se även rubrik Häck.

Startbesked

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Byggnadsnämnden ska ge startbesked när byggherren vid det tekniska samrådet visat att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och om så krävs även visat att det finns bl a färdigställandeskydd. I startbeskedet ska byggnadsnämnden fastställa kontrollplanen, bestämma villkor för åtgärdernas påbörjande, ungefärlig tidpunkt för utstakning och vilka handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked. Om det för åtgärden, t ex uppsättande av en skylt eller installation av en eldstad, inte behövs något tekniskt samråd, kan byggnadsnämnden ge startbesked redan i beslutet om lov eller efter att anmälan har kommit in. Startbeskedet till ett lovpliktigt ärende upphör att gälla samtidigt som lovet, fem år efter att lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende upphör att gälla två år efter att det gavs. Om man påbörjar ett bygge utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Strandskydd

Enligt miljöbalken får man inom strandskyddat område inte uppföra nya byggnader, ändra användning av byggnader eller utföra anläggningar eller anordningar som förhindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett område där man annars fått färdas fritt, genom att t ex sätta upp staket, skylt eller anordna brygga. Man får inte heller göra grävnings- eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller göra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. I Solna finns strandskyddade områden längs stränderna bland annat vid Karlbergs slott, Råstasjön, Hagaparken, Tivoli, Igelbäcken och Ulriksdal. Det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om strandskyddsdispens. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvaret. För mer information se www.naturvardsverket.se

Tekniskt samråd

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar byggnadsnämnden till ett tekniskt samråd. En byggnadsinspektör går tillsammans med byggherre och kontrollansvarig igenom förslaget till kontrollplan och övriga handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras. Övriga punkter som tas upp är bl a frågor om tillgänglighet och lämplighet, behovet av utstakning, uppkomst av farligt avfall samt färdigställandeskydd. Man beslutar även i vilken omfattning byggnadsnämndens arbetsplatsbesök ska ske och vilka handlingar som ska redovisas i slutanmälan. Om inga ytterligare handlingar krävs fastställs kontrollplanen och startbesked ges.

Tillgänglighet och användbarhet

Enligt plan- och bygglagen ska nya byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Kravet gäller även tomter och vissa anläggningar, t ex anordningar för avfallshantering. Detta innebär bl a, med avseende på nivåskillnader och mått, att de ska vara utformade så att rullstolsburna personer kan använda dem. Kraven gäller dock inte för bl. a arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för, och en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.

När man inreder en ny bostad i en befintlig byggnad är utgångspunkten att den ska vara tillgänglig, om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning eller om det innebär en förvanskning av byggnaden. I sådana fall kan det accepteras att inte hela kravet på tillgänglighet uppfylls. Exempel på avsteg är att nivå mellan entré och hiss kan godtas under förutsättning att det är möjligt att installera en lyftanordning för rullstol.

Tillgänglighet och användbarhet prövas i bygglovsskedet. Byggnadsnämnden kan kräva att byggherren anlitar en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Tillgänglighet på allmänna platser

När man anlägger nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Med detta menas att t ex kommunikationsutrymmen, ramper, trappor, hissar, toaletter, gångvägar, sittplatser och gångvägar ska vara användbara såväl för personer med större utomhusrullstol, med manuell rullstol eller med rollator för utomhusanvändning som för personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga. Även skyltar och belysning ska utformas så att kraven uppfylls. För mer information om ALM, se www.boverket.se

Genom enkelt avhjälpande av hinder ska publika lokaler och allmänna platser göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, så snart det inte är orimligt med hänsyn till praktiska och ekonomiska förutsättningar. Det kan t ex handla om utjämning av nivåskillnader, borttagande av trottoarkanter och trösklar, automatisering av dörröppningar, byte av handtag, omplacering av porttelefoner och manöverdon till hissar och åtgärdande av bristande eller bländande belysning. Det gäller även utformning av lekplatser så att de kan användas av barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller av barn vars föräldrar har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För mer information om HIN, se www.boverket.se.

Tillgänglighet och användbarhet prövas i bygglovsskedet. Byggnadsnämnden kan kräva att byggherren anlitar en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Trädfällning

Om man vill fälla träd inom planlagt område måste man alltid kontrollera i gällande detaljplan om det finns krav på marklov för trädfällning. Inom Nationalstadsparken är det lovplikt för fällning av träd, läs mer på hemsidan.

Inom strandskyddat område kan det krävas ett beslut om strandskyddsdispens och då måste man vända sig till byggnadsnämnden. Inom naturreservaten Ulriksdal och Igelbäcken kan det finnas förbud mot trädfällning.

Uterum, inglasat

Om du ska bygga ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Inom planlagt område krävs det bygglov för inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till en byggnad, eftersom det betraktas som en tillbyggnad. Ett fristående inglasat uterum kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad. Om det uppfyller kriterierna för en friggebod är det dock inte bygglovspliktigt. Observera dock att lov kan krävas för uppförande av sådan byggnad i kulturhistoriskt värdefull miljö. Om byggnaden avses placeras inom strandskyddsområde kan det krävas beslut om strandskyddsdispens.

Varsamhet

Varsamhet är ett begrepp i Plan- och bygglagen som ska tillämpas på alla befintliga byggnadsverk, såväl yngre som äldre. Ändringar ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Plan- och bygglagen 8 kapitlet 14 och 17 §§.

Vepa

En vepa av tyg eller liknande, med ett tryckt budskap, betraktas som en skylt och lov krävs. Permanent lov kan dock inte ges. Läs mer i Solnas skyltprogram. www.solna.se

Vind, inredning av

Möjligheten att inreda bostäder på befintliga vindar framgår av den detaljplan som gäller för fastigheten. Vindsinredning ska utföras varsamt och på ett sätt som inte medför förvanskning av tak och fasader. Även plan- och bygglagens krav på bl a brandsäkerhet och tillgänglighet ska uppfyllas. Alla vindar är inte lämpliga att inreda, ibland går det inte att lösa tillgängligheten, rumshöjden kan vara så låg att utrymmet inte lämpar sig för bostadsanvändning och det kan vara svårt att tillgodose behovet av dagsljus i den nya bostaden. Läs mer om inredning av vindar här (PDF-dokument, 10,6 MB), Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning. Utredningen kan tjäna som vägledning även utanför det geografiska området.

Väg, gata och park

Att anlägga väg, gata och park på allmän platsmark är åtgärder som kan kräva marklov. Lovplikt föreligger om åtgärden innebär att man genom schaktning eller uppfyllnad ändrar markens nivåer med mer än 0,5 meter och nya nivåer inte finns reglerade i gällande detaljplan.

Växthus

Ett växthus som uppfyller kriterierna för en friggebod är inte bygglovpliktigt. I alla andra fall ska bygglov sökas. För mer information se www.boverket.se

Överklagan

Ett beslut överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, Byggnadsnämnden, 171 86 Solna. Skrivelsen måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från delgivningsdatum eller 4 veckor om ni tagit del av beslutet genom publicering på Post- och Inrikes Tidningar.

Byggnadsnämnden kontrollerar att överklagandet inkommit i tid och kompletterar ärendet med nödvändiga handlingar för länsstyrelsens bedömning. Läs mer på här på stadens webbplats. När överklagandetiden har gått ut och inget överklagande inkommit anses beslutet ha ägt laga kraft och kan då inte längre överklagas.

Dela: