Frågor och svar

Bygglov

 1. Hur ansöker jag om ett bygglov?

  Under "Ansöka om bygglov" här på webbplatsen hittar du information om vilka handlingar och blanketter som ska lämnas med din ansökan om bygglov.

  Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

 2. Vilka handlingar behövs för att mitt bygglov ska vara komplett?

  Under "Ansöka om bygglov" här på webben hittar du information om vilka handlingar som ska följa med din ansökan.

  Läs mer om ansökningshandlingar för bygglov.

 3. Hur vet jag om det är bygglov jag ska söka eller om det räcker med att göra en anmälan?

  Bygglov söker du för alla bygglovpliktiga åtgärder. Anmälan av byggåtgärd gör du för de åtgärder som är anmälanpliktiga men inte bygglovpliktiga.

  Här hittar du mer information om bygglovplikt.

  Här hittar du mer information om anmälanplikt.

 4. Mitt hus är kulturhistoriskt klassat. Kan jag ansöka om bygglov för det?

  En kulturhistoriskt värdefull byggnad får inte förvanskas. Innan ändringsåtgärder planeras är det därför viktigt att en byggnadsantikvarie konsulteras som kan tala om vilka värden som ska skyddas och vilka som tål en ändring.

 5. Vad kostar ett bygglov?

  Du kan själv räkna ut en ungfärlig kostnad för ditt bygglov här på webbplatsen. Den exakta avgiften fastställs först i och med bygglovsbeslutet eftersom extra kostnader i form av utredningar eller liknande kan tillkomma.

  Här hittar du mer information om avgiften för bygglov.

 6. Hur gör jag för att överklaga ett bygglovsbeslut?

  Ett beslut överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Mark- och miljödomstolen i Stockholms län men skickas till:

  Solna stad
  Byggnadsnämnden
  171 86 Solna

  Du kan också välja att lämna in skrivelsen till kontaktcenter i Solna stadshus (receptionen).

  Skrivelsen måste ha kommit in till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från delgivningsdatum eller fyra veckor om du tagit del av beslutet genom publicering på Post- och inrikes Tidningar.

 7. Behöver jag alltid ha en kontrollansvarig och var hittar jag det?

  Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

  Här kan du läsa mer om kontrollansvar.

  Listor över kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

 8. Jag vill veta om min vägg är bärande eller inte. Hur gör jag?

  En konstruktör kan hjälpa dig att ta reda på om en vägg är bärande eller inte. För att kunna göra bedömningen behövs vanligtvis ett platsbesök och ritningsmaterial. Arkitektritningar och konstruktionsritningar kan beställas hos staden.

  Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

 9. Var hittar jag protokollet från senaste ventilationskontroll (OVK) för en fastighet?

  Du hittar mer information om ventilationskontroll (OVK) här på webbplatsen. Här finns också kontaktuppgifter till staden där du kan få hjälp med protokoll för en särskild fastighet.

Dela: