Bygglovsbefriade solceller

Sedan 1 augusti 2018 gäller nya regler angående undantag från krav på bygglov för solceller/solcellspaneler på en byggnad inom planlagt område.

Bygglovbefrielsen omfattar inte de solceller/solcellspaneler som integreras i byggnaden och därmed är en del av byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Bygglovbefrielse gäller under förutsättning att:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form, dvs placeras tätt mot tak i takfallets lutning/riktning
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Byggnader/områden som inte omfattas av bygglovsbefrielse:

 • Riksintressena för kulturmiljövården: Karlberg, Solna kyrkby- och radhusbebyggelse, Ulriksdal, Hagaparken
 • Nationalstadsparken
 • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen: Huvudsta slott, gård och allé. Solna kyrkby- och radhusbebyggelse. 1950-tals bebyggelse i Råsunda. Råsunda villastad. Villabebyggelse i Norra Råsunda. Råsta egnahem. Alnäs och Stocksundstorp.
 • Byggnader utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i översiktsplanen.
 • Byggnader utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader Solnas kulturminnesvårdsprogram.
 • Byggnader som är inventerade och inrapporterade till Riksantikvarieämbetets byggnadsregister som särskilt värdefulla.
 • Byggnader inom detaljplan med varsamhets /q-bestämmelser bland annat områdena kring Sjövägen, Bergshamra by, Stocksundstorp med flera.
 • Byggnader som är bedömda som kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt antikvariskt utlåtande.
 • Det kan finnas byggnader som inte hamnar under ovanstående kategorier men kan trots detta vara kulturhistoriskt värdefulla eller av annan anledning kan kräva bygglov. På Boverkets hemsida skriver man följande: "Solfångare eller solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. En bedömning görs i varje enskilt fall om anläggningen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Det beror på anläggningens utformning men även på den aktuella byggnadens typ, storlek, utseende, karaktär och material. Aspekter som kan vägas in i bedömningen är exempelvis anläggningens storlek, kulör, placering och lutning."
 • Vid tveksamheter kontakta alltid Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du planerar din bygglovsbefriade åtgärd.

Anmälanplikt kan råda i vissa fall

Om solcellerna innebär att husets bärande takkonstruktion behöver förstärkas ska anmälan om byggåtgärd göras.

Ändringar ska alltid ske varsamt, rekommendationer
Oavsett bygglovsplikt eller ej ska ändringar av byggnad ske varsamt. Rekommendationer för placering av solcellspaneler är:

En- och tvåbostadshus: maximalt 1/3 av takfallets yta tas i anspråk för solceller/paneler.
Flerbostadshus/kontorshus mm: solceller/paneler ska placeras minst 100 cm från uppstickande byggnadsdelar, brytpunkter i takfallet som nock och valmning samt takfot och gavlar.


Här hittar du ansökningsblanketter

Dela: