Bygglovsprocessen

När du har skickat in en ansökan om bygglov bedömer vi om det du har tänkt att bygga uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.

1. Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för just ditt område.
Stora delar av Solna stad har en detaljplan. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.

2. Ta fram handlingar och skicka in din ansökan
En komplett ansökan förkortar handläggningstiden. Titta på våra checklistor på hemsidan vilka handlingar som ska lämnas in. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässiga.

3. Handläggning hos bygglovsenheten
När vi har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Det tar ca 10 dagar. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även bekräftelse till ägaren.

Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Ibland måste du komplettera eller ändra något i din ansökan, i så fall kontaktar handläggaren dig.

Kommunen ska besluta om din ansökan inom tio veckor från det att din ansökan är komplett, det är handläggaren som avgör när ärendet är komplett så att beslut kan fattas. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av Byggnadsnämnden.

4. Bygglovet beviljat
Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet. Innan projekt- och byggstart behöver du få ett startbesked. från I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen. Vid enklare ärenden, t.ex. för en mindre tillbyggnad eller fasadändring, kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

5. Tekniskt samråd och startbesked
När du fått bygglov kommer kommunen att kalla till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om det går att ge lov. När du har fått startbesked får du börja bygga.

6. Arbetsplatsbesök
Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även den kontrollansvarige delta. Då följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

7. Slutsamråd
Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar ni in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige.

8. Slutbesked måste finnas innan byggnaden får användas
När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Det är ett viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får tas i bruk innan det finns.

Du är alltid välkommen att kontakta kontaktcenter om du inte finner svar på de funderingar du har.

Dela: