Bygglovbefriade åtgärder för andra byggnader

Från och med 1 juli 2017 finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har en byggnad som inte är ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplan.

De åtgärder som inte omfattas av bygglov är, färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Med kringbyggd gård menas i regel ett slutet eller i huvudsak helt slutet byggnadskvarter. Dessa åtgärder kan dock inte tillämpas generellt i Solna eftersom de inte får utföras på byggnad/bebyggelseområde som är särskilt värdefullt, se nedan.

Inom dessa områden gäller inte bygglovsbefrielse:

  • Riksintressena för kulturmiljövården: Karlberg, Solna kyrkby- och radhusbebyggelse, Ulriksdal, Hagaparken
  • Nationalstadsparken
  • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen: Huvudsta slott, gård och allé. Solna kyrkby- och radhusbebyggelse. 1950-tals bebyggelse i Råsunda. Råsunda villastad. Villabebyggelse i Norra Råsunda. Råsta egnahem. Alnäs och Stocksundstorp.

Bygglovsbefrielse gäller inte heller följande byggnader:

Vid tveksamhet om din fastighet kan vara utpekad som särskilt värdefull kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du planerar din bygglovbefriade åtgärd.

Dela: