Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller Attefallsåtgärder och andra bygglovsbefriade åtgärder som friggebodar, skärmtak och plank. Efter den 1 juli 2017 har ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov tillkommit beträffande burspråk, balkong och uppstickande byggnadsdel.

När det gäller de nytillkomna åtgärderna gäller samma förutsättningar som för Attefallsåtgärder att dessa inte kan tillämpas generellt i Solna, se nedan.

Inom dessa områden gäller inte Attefallsreglerna och vissa andra bygglovsbefriade åtgärder:

  • Riksintressena för kulturmiljövården: Karlberg, Solna kyrkby- och radhusbebyggelse, Ulriksdal, Hagaparken
  • Nationalstadsparken
  • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen: Huvudsta slott, gård och allé. Solna kyrkby- och radhusbebyggelse. 1950-tals bebyggelse i Råsunda. Råsunda villastad. Villabebyggelse i Norra Råsunda. Råsta egnahem. Alnäs och Stocksundstorp.

Attefallsreglerna och vissa andra bygglovsbefriade åtgärder gäller inte heller följande byggnader:

  • En- och tvåbostadshus utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i översiktsplanen.
  • En- och tvåbostadshus utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader Solnas kulturminnesvårdsprogram.
  • En- och tvåbostadshus som är inventerade och inrapporterade till Riksantikvarieämbetets byggnadsregister som särskilt värdefulla.
  • En- och tvåbostadshus inom detaljplan med varsamhets /q-bestämmelser bland annat områdena kring Sjövägen, Bergshamra by, Stocksundstorp med flera.

Vid tveksamhet om din fastighet kan vara utpekad som särskilt värdefull kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du planerar din bygglovbefriade åtgärd.

Dela: