Avgifter

Byggnadsnämndens verksamhet bekostas till viss del av skattemedel, men delvis också av intäkter från avgifter och ersättningar som betalas av dem som bygger i Solna. Avgifterna regleras i en taxa som har bestämts av kommunfullmäktige.

En ny taxa för bygglovs- och planavgifter börjar gälla från och med 1 januari 2018. Syftet med den nya taxan är bland annat att göra den tydlig och förutsägbar så att de sökande kan se vad det kommer att kosta i avgift för olika åtgärder och ärendetyper. Taxan revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.

Bygglov

Den nya taxan är fast enligt olika åtgärdstyper eller intervall (areor). Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.

Tidsbegränsade lov

Avgiften för tidsbegränsat bygglov, förlängning av tidsbegränsat lov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta bygglov. Vid förlängning reduceras avgiften med 50 % förutsatt att slutbevis/slutbesked getts.

Tillkommande avgifter

Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse, åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 10 %.
Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.

Detaljplan

Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.
Planavgiftens storlek är areabaserad och anges i intervall i taxan.

Dela: